ACHTERGRONDINFORMATIE bij mijn PELGRIMSTOCHTEN naar O.L.Vrouw van LA SALETTE in de Franse Alpen en naar de grootstad PARIJS

 

In een tijd waarin meer en meer mensen hun geloof verzaken en zelfs priesters niet meer willen of durven tonen door een uiterlijk kenteken dat ze priester zijn heeft de volgende oproep uit de openbaring van O.L.Vrouw, die verschenen is te LA SALETTE in de Franse Alpen, en alwaar ik een diepgaande ervaring heb meegemaakt, mij zeer sterk aangesproken :  

" GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en in u mits het Geloof het Licht is dat u in die donkere dagen verlicht. Strijdt Kinderen van het Licht , gij klein in aantal die ziet, want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde ! "

Telkens ik aan die oproep gehoor geef ontmoet ik vele mensen bij wie ik het uitdovend vuurtje van het geloof weer kan aanwakkeren.

Elke pelgrimstocht is dan ook een antwoord op een oproep van Jezus en zijn Hemelse Moeder om, na mijn bekering in LA SALETTE, met Jezus en Maria LETTERLIJK op tocht te gaan in de wereld en om zonder vrees als een apostel op te staan en een teken te zijn in deze wereld, een licht dat niet onder de korenmaat mag geplaatst worden maar moet schijnen tot meerdere eer en glorie van God onze Vader en tot redding van velen die in duisternis zijn. Deze woorden (Mt 5,15) zijn voor sommigen echter al een bron van ergernis. Maar de leerling staat niet boven Zijn Meester (Mt 10,24)...

 

Zo ben ik dan letterlijk op tocht gegaan, als een biddende pelgrim niet voor mezelf maar voor de intenties van zovelen die mij dat gevraagd hebben en voor allen die ik ontmoet op mijn tocht. Onder bescherming van onze Hemelse Moeder ga ik op pelgrimstocht al liftend om als een apostel in dienst van de Heer meerdere keren per dag te kunnen vertellen aan mensen die anders geen voet meer in een kerk zetten over Jezus, Zijn Boodschap en de Oproepen van Zijn en onze Moeder in de Hemel speciaal te La Salette, om ons opnieuw naar onze Schepper te keren ! Niet het stappen zelf is belangrijk maar wel de persoonlijke contacten met de bestuurders van de verschillende wagens die mij een eind hebben meegenomen. Met meerdere van hen onderhoud ik nog regelmatig schriftelijk contact en ook maak ik een verslag van mijn tochten om u allen te bemoedigen in uw geloof...

 

Daar ik zodoende werk als een apostel voor het Rijk Gods reken ik ook erop dat de arbeider zijn loon waard is zoals in het evangelie staat en op iedere tocht werd de volgende zin uit het Onze Vader : " Geef ons heden ons dagelijks brood " ten volle werkelijkheid.

 

Ik heb immers alleen een klein bedrag (een 1000 oude Bf van toen = 25 euro nu per week) mee voor noodgevallen en laat verder dan ook mijn bankkaart en cheques thuis achter. Maar de Goddelijke Voorzienigheid heeft er immers steeds voor gezorgd dat ik altijd minstens één maaltijd per dag heb aangeboden gekregen en nooit in openlucht heb moeten slapen. Ik neem alleen een stel reservekleren en een slaapzak mee. In mijn rugzak zit verder naast enkele droge koekjes en een bus water, ook nog toiletgerief, enkele wegenkaarten en een bijbel. Gedurende de reis weet ik niet hoever ik de volgende dag zal kunnen reizen en waar ik zal kunnen overnachten.

 

Maar zoals de Heilige Benoit-Joseph Labre, een man wiens roeping het was PELGRIM te zijn en die sprak uit ervaring zei : "La Providence de Dieu ne manque jamais !". Ook ikzelf heb ervaren dat die woorden letterlijk mogen opgevat worden evenals trouwens alle wondere tekenen die in het evangelie beschreven worden geen fabeltjes zijn maar werkelijkheid want voor de Schepper van het Heelal is er uiteraard niets onmogelijk alhoewel sommige Schriftgeleerden van tegenwoordig daar anders over denken !


Voorgeschiedenis :

Ik ben gehuwd en vader van een gezin met 3 kinderen. Na mijn studies als burgerlijk ingenieur aan de rijksuniversiteit Gent, heb ik enkele jaren gewerkt in een groot bedrijf, heb daarna enkele jaren les gegeven aan een technische hogeschool , ben daar toen aangelokt door de eerste personal computers die dan op de markt kwamen en wilde van mijn hobby mijn beroep maken : professioneel met computers bezig zijn. Ik heb dan mijn eigen naamloze vennootschap opgericht (kwestie van niet teveel belastingen te betalen, lol) en was dus professioneel met computers bezig. Een zaak beheren in deze moderne tijden betekent daar 100% mee bezig zijn en ik was na de vakantie in 1993 van plan om mijn zaak uit te breiden.

Op voorstel van mijn vrouw Anne, zijn we in die vakantie van 1993 samen naar LA SALETTE gegaan, een mooi plaatsje in de Franse Alpen en dit zonder de kinderen die ofwel op kamp waren ofwel bij familie. In feite was het een geleide bedevaart per autocar naar La Salette, Ars en Paray-le-Monial. Anne had wel gezegd dat er af en toe zou gebeden worden op de bus maar dat wilde ik wel erbij nemen als het maar niet teveel was !

Ik was al tevreden er eens uit te zijn, niet te moeten rijden en ik wist dat het ook voor Anne een aangenaam uitstapje zou worden zonder te moeten koken iedere dag. Ik zag dit helemaal niet als een echte bedevaart , eerder als een vakantietrip met alle modern comfort inbegrepen.

Anne ging eigenlijk ook meer voor de wondermooie natuur en de rust en de kalmte en om er eens uit te zijn terwijl er toch een religieuse bestemming aan de uitstap werd gegeven : namelijk LA SALETTE , een Mariaoord op een berg van 1800 m hoogte midden in de Franse Alpen.

 

Wat is nu die boodschap die O.L.Vrouw te LA SALETTE kwam brengen ?

De éénmalige verschijning van Onze Lieve Vrouw te LA SALETTE, in het jaar 1846 in de Franse Alpen, is niet zo populair en gekend als Lourdes, Fatima, en andere... Dit is te begrijpen omdat Zij in LA SALETTE minder aantrekkelijk is voor de grote massa die NIET houdt van droefheid, noch van tranen en nog minder van verwijten !

Vanuit een bol van licht is zij verschenen als de Mooie Dame, zoals de 2 herderskinderen Haar noemden. Zij weende echter bittere tranen die als diamanten op de grond uiteen spatten. Op de borst droeg OLVrouw een heel speciaal kruisbeeld (aan het ene uiteinde een hamer en aan het andere uiteinde een tang) dat een schitterend licht verspreidde. Zij was ook omkransd met twee ketens : een ijzeren ketting en een krans van echte rozen . Symbolen enerzijds van de slavernij aan het kwaad en anderzijds de genaden van de ROZENKRANS voorstellend. De rozenkrans : de ketting van de genade waarmee het kwade zal vastgeketend worden.

 

Wenend heeft Ze zich tot de herderskinderen gericht met de woorden : "Als MIJN VOLK zich niet wil onderwerpen ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo sterk en zo zwaar dat IK hem niet meer kan tegenhouden. Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik gedwongen Hem zonder ophouden te bidden maar gij beseft dit niet. Gij hebt mooi bidden of mooi werken, NOOIT zult ge de inspanningen kunnen vergelden die Ik voor U allen heb gedaan ..."

 

Deze voor velen STORENDE(?!) woorden staan kompleet haaks op wat we gewoon zijn te horen in onze katholieke kerken en schrikken velen af en daarom is de verschijning van de Moeder Gods te La Salette meestal niet zo geliefd bij veel priesters die door zulke harde taal benauwd zijn om sympathisanten te verliezen! Men tracht ook nu de woorden van de Moeder Gods te La Salette te verdraaien ofwel er een andere betekenis aan te geven ! Iemand (een pater) zei : "als we alleen maar moeten bidden om rampen af te wenden is dat een verenging van ons geloofsleven". Maar deze man heeft blijkbaar niet goed gelezen want nergens vraagt OLVrouw te La Salette gebed om rampen af te wenden. Ze vraagt BEKERING om gedurende eventuele rampen ook het eeuwig leven niet te verliezen !!! Maar blijkbaar kunnen velen niet overweg met die wel zeer merkwaardige boodschap die de Moeder Gods in La Salette kwam brengen...

Ook Haar Zoon Jezus was immers niet altijd die zachtaardige lieve man, die overal en iedereen trachtte te behagen. Het is immers toch niet omdat hij zo een brave man was die zoveel mensen genas dat ze hem hebben vermoord! Nee Jezus zelf zegt : "U probeert Mij te doden omdat Mijn WOORDEN u niet aanstaan !" en inderdaad Hij verweet de kerkelijke gezagsdragers van zijn tijd voor schijnheiligen, adderengebroed, witgekalkte graven enz.

Hij maakte een zweep(!) en joeg de verkopers van offergaven in de tempel naar buiten. Hij passeerde een vijgeboom die geen vruchten droeg (want het was er de tijd niet voor) en vervloekte hem! Jezus zei ook : "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Nee, geen vrede maar het zwaard. Familieleden zullen vijanden worden." (Mt 31,34)

 

Sprekend in de eerste persoon enkelvoud (!) gaat de Moeder Gods verder :  

IK heb u 6 dagen gegeven om te werken. IK heb mij de zevende dag toegeeigend en men wil Mij deze dag niet toestaan. In de zomer gaan slechts enkele oudere vrouwen naar de mis, de andere werken de ganse zondag op het veld. Gedurende de winter als ze niet weten wat gedaan, komen ze slechts naar de mis om te spotten met de godsdienst.

Verder vraagt Ze om de vasten te onderhouden en zich iets te ontzeggen. De Moeder Gods zegt letterlijk: "Gedurende de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden !"

Dit zijn woorden die niet zo lieftallig zijn en die de meeste mensen niet graag horen daar ze hard en verwijtend overkomen maar dit zijn wel degelijk Haar woorden door de Kerk officieel erkend als zijnde komende van de Moeder Gods.  

 

Die woorden getuigen echter van een krachtige persoonlijkheid. Men vergeet immers al te dikwijls Haar woorden in het Magnificat : "Van nu af zullen alle geslachten Mij zalig prijzen !!! Zij is dus niet alleen de kleine nederige dienstmaagd maar ook, en vooral hier in La Salette, verschijnt Ze en spreekt als Koningin van de Profeten op een plechtige manier in een majestueuze omgeving maar toch ook als een goede Moeder met tranen in de ogen om haar kinderen die haar vermaningen in de wind slaan...

 

Verder vraagt de Moeder Gods in LA SALETTE om op te houden met die lelijke gewoonte om bij iedere tegenslag God te vervloeken en Hem de schuld te geven van alles wat misloopt op aarde. Aan de kinderen vraagt ze dat ze iedere morgen en avond tenminste een onze vader en een weesgegroet zouden bidden maar meer dan dat als het enigszins kan.  

Ze beloofde echter ook grote genaden indien men zich zou bekeren : De rotsen zullen graanhopen worden en de aardappelen zullen zichzelf planten !

 

Daarna heeft Zij aan de kinderen een Geheime Boodschap meegedeeld die ze pas mochten bekend maken in het jaar 1858 (dus NA de officiele erkenning door de Kerk van de verschijning!!!) Het was een voorspelling in verband met het einde der tijden waarin het verval van alle geestelijke en morele waarden in de Kerk en in de wereld werd beschreven en de direkte tussenkomst van God zelf om door vuur de aarde te zuiveren en te vernieuwen en waarvan hier een korte samenvatting :

 

Naast Haar steun aan de Paus, is de Moeder Gods echter ontstemd over sommige "Prinsen der Kerk" die hoogmoedig domineren en meer uit zijn op het vermeerderen van eigen profijt, status en comfort dan op de redding der zielen. Ook stelt Maria vast dat vele priesters door hun slecht leven, hun oneerbiedigheid, hun gebrek aan godsvrucht en hun liefde voor het geld, hun zucht naar eer en genot onwaardig zijn om het Slachtoffer aan de Allerhoogste aan te bieden ! Ze voorspelt ook dat vele kloosters geheel en al hun geloof zullen verliezen ! De mensen zullen meer en meer egoistisch worden en alleen voor zichzelf leven zonder oog voor God en de medemens. God zal de mensen aan zichzelf overlaten met alle gevolgen vandien..

De kerk zal verduisterd worden en de wereld zal in verschrikking verkeren. De seizoenen zullen veranderd worden. De aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen. De sterren zullen hun gewone bewegingen staken en de maan zal slechts een zwak roodachtig licht uitstralen. Het water en het vuur zullen aan de aardbol krampachtige bewegingen meedelen die steden en bergen zullen verzwelgen. De aarde die gedurende 3 dagen in voortdurende beweging zal zijn, zal haar schoot vol vuur openen en de Boze verslinden. Water en vuur zullen de aarde zuiveren en alle werken van de hoogmoed der mensen vernietigen.

Alles zal vernieuwd worden en daarna breekt een tijd aan van Vrede onder de mensen en Eerbied voor God.

 

Onze Hemelse Moeder sprak in La Salette ook de volgende merkwaardige woorden :

"IK DOE EEN DRINGENDE OPROEP tot de AARDE : Ik roep de ware leerlingen van de levende God. Ik roep de ware navolgers van de mensgeworden Christus. Ik roep Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken en die Ik als het ware in Mijn armen draag. Ik roep tenslotte de Apostelen der Laatste Dagen, de trouwe leerlingen van Jezus Christus. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten! Gaat en toont u als Mijn geliefde Kinderen. IK Ben met u en In u mits het Geloof het LICHT is dat u in die donkere dagen verlicht. Strijdt kinderen van het LICHT, gij klein in aantal die ziet, want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde...

 

Reeds 100 jaar vóór LA SALETTE deed de H. Grignion de Montfort ook reeds merkwaardige uitspraken ivm Maria en ivm de apostelen van de eindtijd :

God wil bij het einde van de tijden Maria, het meesterstuk van Zijn handen, aan iedereen bekend maken en openbaren en wel om volgende redenen : Omdat Zij op aarde het meesterstuk is geweest van Gods genade en het nu in de hemel is van Zijn Glorie. Zij is de dageraad die de zon van de gerechtigheid Jezus Christus voorafgaat en aankondigt. Zij is de weg waarlangs Jezus Christus tot ons gekomen is. Daarom zal Zij het ook zijn bij de tweede komst hoewel niet op dezelfde wijze. Zij is het veilige middel, de rechte en smetteloze weg om naar Jezus Christus te gaan en Hem volmaakt te ontmoeten.

Wie Maria vindt vindt het leven : Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven. Maar, om Maria te vinden, zal men haar eerst moeten zoeken en dit zoeken veronderstelt dat men Haar kent. Het is dus absoluut nodig dat Maria meer dan ooit bekendheid zal verwerven en dit tot meerdere eer en glorie van de allerheiligste Drieëenheid.

Tenslotte moet Zij schitteren door genaden en de dappere en trouwe dienaren van Jezus Christus bij hun strijd om Zijn belangen aanmoedigen en ondersteunen want gedurende de laatste tijden zal de Satan en zijn medestanders hun strijd om zielen in het verderf te storten verdubbelen. Hij zal gevaarlijke hinderlagen leggen tegen de trouwe dienaren en waarachtige kinderen van Maria : met hen immers heeft hij meer moeite dan met anderen !

 

Ivm de apostelen der laatste tijden zegt de H.Grignon de Montfort :

Maria zal hen vormen op bevel van de Allerhoogste. Het zullen waarachtige leerlingen van Jezus Christus zijn . Zij gaan onafhankelijk te werk, zonder aanziens des persoons en zonder enige sterveling te ontzien of te vrezen, al is hij nog zo machtig. Hun mond zal zich bedienen van het tweesnijdend zwaard van het woord van God. Hun rechterhand zal het kruisbeeld dragen en hun linkerhand de rozenkrans. Nergens blijven ze hangen in verwondering of bekommernis maar overal doen zij de regen neerdalen van het woord van God en het eeuwige leven. Donderen zullen zij tegen het kwaad en toornen tegen de wereld. Allen tot wie de Allerhoogste hen zendt, zullen zij doorboren met het tweesnijdend zwaard van Gods woord ten leven of ten dode. Dat zullen de echte apostelen zijn van de eindtijd. Zij zullen een bijzondere verering hebben voor de heilige Maagd. Zij zal hen beschutten en beschermen !


Betekenis van LA SALETTE voor mij persoonlijk

Tijdens het bidden van de rozenkrans, in 1993, aan de voet van het beeld van die wenende Moeder Gods ben ik opeens diep in mijn hart geraakt geworden bij de overweging van haar boodschap en was ik zeer ontroerd... Ik heb er ook de uitnodiging van de Moeder Gods ervaren om mij van nu af aan volledig in Haar dienst in te zetten voor de verspreiding van Haar boodschap en de realisatie van het Rijk Gods.

Tijdens die bedevaart zijn we 2 dagen later naar Paray-le-Monial gegaan waar een openliggend evangelieboek sterk mijn aandacht trok. De tekst ging over de man die tot nu toe een zodanig goede oogst had ontvangen dat zijn schuren te klein waren om alles te verzamelen. Hij besloot om uit te breiden en grotere schuren te bouwen en er dan eens goed van te profiteren. Maar Jezus zei : Dwaas, nog vannacht kan de dood u overvallen en voor wie zijn dan al die rijkdommen die ge hebt verzameld ? Ikzelf stond juist op het punt mijn zaak uit te breiden ! Ook de woorden daar van Jezus : "Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des coeurs à mon amour" en "Si tu crois tu verras la puissance de mon coeur" spraken me sterk aan. Ik heb begrepen dat als de moeder van Jezus naar de aarde terugkeert om ons schreiend te vragen ons te bekeren, dan is het dat het werkelijk nodig is en dat Zij van ons houdt als van haar geliefde kinderen.

 

Ik heb deze oproep van de Heilige Moeder Gods en van haar Zoon Jezus zodanig sterk gevoeld dat ik na mijn terugkeer thuis, en na gebed en vasten, de beslissing heb genomen om gehoor te geven aan de oproep om op tocht te gaan, en me voor 100% in dienst te stellen van God en de Allerheiligste Maagd Maria, en als apostel letterlijk op tocht te gaan waar Zij me zouden sturen voor de redding van de zielen en tot meedere eer en glorie van God onze Vader.

Alhoewel de meesten dit als dwaasheid beschouwden heeft Maria er echter voor gezorgd dat mijn vrouw Anne de nodige tekens en bevestigingen heeft gekregen om daarmee in te stemmen. Na in het begin bijna overal op volledig onbegrip te zijn onthaald, hebben we toch af en toe morele steun ontvangen van enkele gebedsgemeenschappen vooral toen bleek dat de hemel het project steunde zoals straks zal blijken.

 

Teneinde die oproep om als apostel uit te gaan ook materieel mogelijk te maken, hebben we onafhankelijk van iedereen en op eigen verantwoordelijkheid ons huis en zaak te koop gesteld terwijl we, van onze spaarcenten levend en zelf voor onze sociale zekerheid zorgend, niemand tot last zijn. Zo hebben we ook voldoende om onze kinderen een degelijke opvoeding te geven en ook materieel zal hen niets ontbreken. Zodoende kan niemand ons iets verwijten en zijn we in de eerstkomende jaren financieel onafhankelijk en 100% beschikbaar voor het Rijk Gods.

Maar ook wij als gezin vertrouwen erop, dat ook de gehuwde arbeider voor het rijk Gods, zijn loon waard is en uit ervaring weet ik dat in de mate men geeft, men ook zal ontvangen !!!

En zo geschiedde... God zelf is nu onze nieuwe werkgever en heeft , NADAT (we wisten dat niet vooraf !) we alles hadden achtergelaten, VIA een ons onbekende weldoener tot nu toe al meer dan 2 jaar op het einde van iedere maand een flink bedrag op onze bankrekening gestort.

Via een tussenpersoon vernamen we dat die onbekende weldoener daarover zei : "Dit is voor mij een geldbelegging die het meeste rendement opbrengt ..." !!! Dit is voor ons en ook voor velen die we ontmoeten een grote aanmoediging en bevestiging van de woorden van de Moeder Gods : "Gaat en toont u als Mijn geliefde kinderen. IK BEN MET U EN IN U mits HET GELOOF het licht is dat u in die donkere dagen verlicht. Strijdt Kinderen van het Licht , gij klein in aantal die ziet. "