De verschijning zelf  volgens Melanie, herderin te La Salette :
 
Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol van ongeveer een meter doorsnede. Door angst overvallen begon ik te schreeuwen : Maximin zie jij ook dat Licht ginder? Stomverbaasd volgden we de bewegingen van de bol die van boven naar onder openging; in het midden van de bol verscheen stilaan een nog onduidelijke menselijke gedaante. De gedaante nam langzaam een duidelijker vorm aan en toen verscheen zittend op een rotsblok een "Mooie Vrouw" zoals de kinderen Haar noemden. Ze huilde zachtjes met het hoofd in de handen, de ellebogen op de knieën.
 
Daarna stond de "Mooie Dame" op. Haar gelaatsuitdrukking was vol majesteit, indrukwekkend maar niet zoals de meesters van hier beneden dat zijn. Haar blik was zacht en doordringend. Haar ogen schenen met de mijne te spreken, maar het gesprek kwam voort uit een levend en diep gevoel van liefde tot deze verrukkelijke schoonheid waarin ik versmolt. Zowel in Haar opschik als in Haar persoon ademde alles de majesteit, de schittering, de luister van een onvergetelijke koningin. Het kleed van de H.Maagd was zilverwit en gans schitterend. Het had niets van het materiële. Het was samengesteld uit licht en glorie met steeds een andere fonkeling. Men kan hiervoor geen uitdrukking of vergelijking vinden.
 
De kroon van rozen die Ze op haar hoofd droeg was zo schoon, zo schitterend dat men er zich geen idee kan van vormen. De rozen van verschillende kleur waren niet van deze aarde en verwisselden van plaats en uit het hart van iedere roos ontsnapte een licht, dat de rozen een luisterrijke schoonheid gaf. Vanuit de kroon van rozen verhieven zich gouden stralen en een hoeveelheid andere kleine bloemen, gemengd met briljanten. Dit alles tesamen vormde een mooie diadeem die onze aardse zon in schittering overtrof.
 

De H.Maagd droeg een heel mooi kruis om de hals. Op dit kruis dat ook schitterde van Licht was een Christus, de armen op het kruis uitgestrekt. Bijna aan de uiteinden van het kruis, was er aan de ene kant een hamer, aan de andere kant een nijptang bevestigd. Het Licht dat uitging van de Christus was als schitterende pijlen die mijn hart braken van louter verlangen me met Hem te versmelten. Ik begreep dat Hij ons helemaal niet nodig heeft om te zijn wat Hij is, wat Hij was en wat Hij altijd zijn zal en dat Hij uit onbegrijpelijke liefde voor ons is mens geworden en heeft willen sterven...
De tranen van onze tedere Moeder verminderden in het geheel niet Haar majesteit van Koningin en Meesteres. Ze schenen Haar veeleer nog schoner te maken, machtiger, liefdevoller, meer Moeder en ik zou me in Haar armen hebben willen werpen en Haar zeggen : "Mijn goede Moeder, ween niet meer!  Maar Ze scheen me te zeggen : "Er zijn zoveel mensen die me niet kennen !" Een moeder zien wenen, en zulk een Moeder, zonder alle mogelijke denkbare middelen te gebruiken om Haar te troosten, is dat mogelijk ?
 
De H.Maagd droeg 2 kettingen, de ene wat breder dan de andere. Aan de smalste bevond zich het kruis waarover ik reeds gesproken heb, de andere was ruim 3 duim dik. Ook had ze een krans van rozen om de hals. De rozen waren verblindend schoon.
 
De ogen van de Lieve Vrouw, onze tedere Moeder laten zich niet door mensentaal beschrijven. Er zou een Serafijn nodig zijn of liever de taal van God zelf om er over te spreken. Hij die de H.Maagd heeft gevormd, het  Meesterwerk van Zijn almacht.. De ogen schitterden als 2 zonnen, zij waren zacht, de zachtheid zelf, helder als een spiegel. In Haar ogen zag men het Paradijs. Ze trokken tot Zich, het scheen dat Ze alles tot Haar wilde trekken en zich geven.. De ogen van de Onbevlekte waren als de deur van God waar men alles zag wat een ziel kan dronken maken. 

 
De symboliek 


1.In verband met  De TRANEN : 
* Paus Pius XII over diie tranen : "Zullen de mensen de VERBORGEN TAAL van de TRANEN begrijpen ?"
* Psalm 119,17 : Tranen vloeien Mij uit de ogen omdat Uw Wet niet onderhouden wordt.
* Jeremia 13:17 : Als gij niet luistert, zal ik in het verborgen schreien, om die hoogmoed van u, en bittere tranen storten omdat de kudde van Jahweh wordt weggevoerd.
* Jeremia 14:17 : Ik zou moeten wenen dag en nacht, zonder ophouden want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen, door een zware slag ligt mijn volk geveld.
* Klaagliederen 1:16 : Dus kan ik alleen maar schreien, beken van tranen storten mijn ogen; troost en hulp is ver te zoeken. Mijn kinderen zijn verweesd, de vijand heerst over hen !


2. In verband met  Het KRUIS op Haar Onbevlekt Hart  :
* Hooglied 1:13 : "Want Mijn Beminde is Mij een bundeltje mirre dat op Mijn boezem blijft rusten."
 
3. In verband met  de Ijzeren Ketting en de Krans van Rozen rond Haar hals :
De Moeder Gods was omkransd met twee ketens : een ijzeren ketting en een krans van echte rozen . De ijzeren ketting misschien als symbool van  de SLAVERNIJ aan het KWADE   dat echter zal overwonnen  worden door de GENADE van de ROZENKRANS die de ketting van de genade is waarmee het kwade zal vastgeketend worden.
* Openbaring 20,1-3 : Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de Afgrond en een grote KETTING in zijn hand. En hij greep de Draak, de Slang - dat is de Duivel, Satan - en hij boeide hem voor duizend jaren, en wierp hem in de Afgrond die hij vergrendelde en verzegelde boven zijn hoofd...
 
De authenticiteit


De verschijningen van de Moeder Gods zijn geen randverschijselen maar kaderen in het plan van God met de mens. Steeds heeft God gesproken tot zijn volk via de Aartsvaders en de Profeten in het oude Verbond… en later via Zijn eigen Zoon Jezus Christus, “het mensgeworden WOORD” (Joh 1,16). Uiteindelijk spreekt God nu  bij monde van de “Koningin van de Profeten” in onze tijden (sedert 1846) via de verschijningen van de Moeder Gods en vooral via de Grote Merkwaardige Boodschap gegeven te La Salette… Als Koningin van de Profeten, in naam van God, komt Ze de mensen waarschuwen…
Tijdens Haar éénmalige verschijning heeft ze heel wat verteld maar niet altijd dat wat we graag horen...  Maar de hemel heeft er ook voor gezorgd dat zelfs de meest kritische geest de authenticiteit van de feiten in La Salette moet aanvaarden. Er was niet 1 kind dat zich iets zou kunnen ingebeeld hebben maar ze waren met 2 : Melanie (14 j) en Maximin (11 jaar). De 2 kinderen  kenden mekaar slechts van enkele dagen tevoren (en kunnen dus die lange toespraak zeker niet van buiten geleerd hebben en daar waren ze trouwens niet slim genoeg voor want ze hadden hun 1ste communie nog niet gedaan wegens onvoldoende kennis).  De kinderen konden ook niet nadoen wat elders reeds was gebeurd want het was de Eerste Verschijning…   Ik haal hier even aan wat Melito San Miguel zegt : de schrijver van het boek "DE LAATSTE ZEGELS". Hij is een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën. 
Hij schrijft : "Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette : Hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf; er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publikatie van de boodschap; dit alles maakt de verschijning van La Salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit."  Die authenticiteit is belangrijk omdat we dan ook  die Boodschap ernstig moeten nemen.

 

In 1851 dus 5 jaar na de verschijning besluit de Katholieke Kerk bij monde van de lokale bisschop na een zeer grondig onderzoek het volgende : "De verschijning van de H.Maagd te La Salette in 1846 draagt in zich alle kenmerken van de Waarheid en de gelovigen zijn gerechtigd deze als echt en waarachtig te beschouwen..."