Het geheim van Maximin Giraud en Melanie Calvat, de herdertjes van La Salette, werd ontdekt in oktober 1999 in de archieven van het Vatikaan door E.H. Corteville die een thesis aan het maken was over de 2 herderskinderen van La Salette. De brieven in hun eigen handschrift en gericht aan Paus Pius IX in 1851 met de inhoud van de geheime boodschap die elk van de kinderen ontving in 1846 werd gekopieerd en gepubliceerd in een boek : ”La découverte du Secret de La Salette” geschreven door de paters René Laurentin en Michel Corteville. (uitgave Fayard 2002)

 

Hieronder volgt een kopie in hun eigen handschrift met vertaling en gericht aan :  "Sa Sainteté le Pape Pius IX " a Rome

 

Van verschillende zijden wordt gepoogd om de kinderen hun geheim te ontfutselen vooral met het oog op de voorspellingen naar de toekomst. De 2 rivaliserende partijen : de royalisten en de republikeinen wilden "het Geheim" van de kinderen van La Salette kennen om het te kunnen uitbuiten met politieke bijbedoelingen en ook de toenmalige aartsbisschop van Lyon (republikein) oefende druk uit onder het mom van gehoorzaamheid aan de Paus.

 

Na veel aandringen hebben de kinderen dan hun geheim neergeschreven maar wilden dit alleen afgeven aan afgevaardigden van de paus en niet aan de aartsbisschop. Getuigen zegden dat de Paus ontdaan was bij het lezen van het geheim van Melanie.

 

In 1851 (na 5 jaar onderzoek) verklaarde de plaatselijke bisschop, na overleg met Rome, dat de Verschijning van de Moeder Gods te La Salette in 1846 alle kenmerken in zich droeg van de Waarheid en dat de gelovigen gerechtigd waren deze als echt en bovennatuurlijk te beschouwen.

 

 

Het geheim van Melanie Calvat :

 

Melanie, Ik zal u iets zeggen dat ge nog aan niemand moogt vertellen : De tijd van de woede van God is aangebroken…Indien de volkeren, na het horen van wat Ik jullie reeds heb gezegd en van wat Ik later nog zal zeggen, als ze zich niet zullen bekeren, als het aanschijn van de aarde niet zal veranderen, dan zal God zich wreken tegenover het ondankbare volk dat slaaf is van de duivel…

Mijn Zoon zal Zijn kracht laten losbarsten. Parijs, die stad die bevuild is met alle soorten misdaden, zal absoluut zeker ten onder gaan. Marseille zal vernietigd worden in korte tijd… Als dit zal gebeuren zal er een totale wanorde heersen over de gehele aarde. De wereld zal zich overgeven aan zijn smerigste passies. De paus zal vervolgd worden langs alle kanten: men zal op hem schieten, men zal hem willen doden maar men zal er niet in slagen, de plaatsvervanger van God zal deze keer nog zegevieren…

De priesters en religieuzen en de ware dienaren van Mijn Zoon zullen vervolgd worden en meerderen zullen ter dood gebracht worden omwille van hun geloof in Jezus Christus…Terzelfdertijd zal er een hongersnood heersen. Nadat dit alles zal gebeurd zijn, zullen de mensen de hand van God hierin herkennen en zich bekeren en boete doen voor hun zonden…

Een grote koning zal op de troon stijgen en zal gedurende enkele jaren regeren. De godsdienst zal opnieuw bloeien en zal zich over de gehele aarde verspreiden. Er zal grote overvloed zijn maar de wereld waar het aan niets ontbreekt zal opnieuw vervallen in zijn slechte gewoonten en zal God niet meer erkennen en zich opnieuw overgeven aan zijn misdadige passies…

Ook tussen de priesters en religieuzen zullen er zijn die zich zullen overgeven aan het kwaad en dit zal zeer erg zijn… Uiteindelijk zal een echte hel heersen op aarde. Dan zal de Antichrist geboren worden uit een religieuze, maar o wee, ongeluk zal haar treffen …

Vele mensen zullen geloven in de Antichrist want hij zal beweren dat hij uit de hemel komt, maar wee hen die hem zullen achterna lopen… De tijd is niet meer veraf, er zullen geen 2x 50 jaar meer verlopen…

Mijn kind, ge zult niet zeggen wat Ik u kom te vertellen, ge zult niets meer zeggen totdat het moment daar is waarop Ik u zal bevelen om het te zeggen !

 

Het geheim van Maximin Giraud :

“Als mijn volk zo verder gaat, zal hetgeen ik U ga zeggen wat vroeger gebeuren, als ze zich beteren zal het wat later gebeuren…” Frankrijk heeft het universum bedorven en op een dag zal het land daarvoor worden gestraft. Het geloof zal uitdoven in Frankrijk : ¾ van het land zal het geloof niet of bijna niet meer beleven en de rest zal maar half meer geloven.  Een grote landstreek in het noorden van Europa, dat tegenwoordig protestants is, zal zich bekeren en met hun steun zullen ook de andere naties van de wereld zich opnieuw tot God keren en het geloof zal opnieuw opbloeien.

Maar vooraleer dit alles gebeurt zullen grote strubbelingen plaatsvinden in de Kerk en overal elders. De paus zal vervolgd worden en zijn opvolger zal iemand zijn die niemand had verwacht … Daarna zal er een periode van grote vrede aankomen maar die niet lang zal duren. Een monster zal daaraan een einde maken… Al wat Ik u zeg zal gebeuren in de volgende eeuw, ten laatste rond het jaar 2000.

 

Enkele OPMERKINGEN  

 

Het heeft nog een 10 tal jaar geduurd vooraleer de Moeder Gods beval gaf om het geheim publiek te maken. In een latere versie van het geheim vertelt Melanie dat de Moeder Gods haar heeft gezegd het geheim openbaar te maken in het jaar 1858 …” Deze latere versie van het geheim bevat nog meer details (daar staat onder andere concreet op welke manier Parijs en Marseille zullen vergaan : Parijs zal verbrand worden en Marseille verzwolgen !)

Merkwaardig is wel dat 1858 juist het jaar is van de verschijning te Lourdes … !?  En nog veel meer merkwaardig is het feit dat de verschijning in Lourdes met geen woord rept over haar “Belangrijke Boodschap voor gans Haar volk”   te La Salette 12 jaar eerder … !   De tegenstelling tussen beide verschijningen is werkelijk enorm op velerlei vlak en moet bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen en heel wat vraagtekens oproepen …

 

Het is daarom nuttig even de echtheid van de verschijning te La Salette zeer duidelijk naar voor te brengen. Ook voor de ongelovige schrijver van het boek “De laatste zegels” die 200 al dan niet echte verschijningen onderzocht staat La Salette aan de top en moet ook hij toegeven hier met een waarachtig onverklaarbaar fenomeen te maken te hebben… De verschijning te La Salette was gericht tot 2 kinderen en niet 1 enkele persoon (Lourdes, Banneux) die we op haar woord moeten geloven… De 2 kinderen waren geen familie van elkaar en kenden elkaar pas van de dag ervoor en konden dus niet op voorhand met elkaar ingestudeerd hebben wat ze de omgeving zouden vertellen en zeker niet zo een uitgebreide Boodschap en dan nog voor een deel in een hun onbekende schrijftaal…

 

De verschijning is hier éénmalig maar heeft meer verteld dan in alle andere kerkelijk erkende verschijningsplaatsen samen...

De taal die in La Salette gebruikt wordt is niet deze van een pastoor vanop zijn kansel maar het is een krachtige profetische taal die eerder lijkt op wat we horen uit de mond van de grote profeten uit het oude testament ! En het betreft hier 2 herderkes 11 en 14 jaar die niet naar school gingen en niet kerkelijk waren (ze hadden zelfs hun eerste communie nog niet gedaan!) In Lourdes kwam Bernadette uit een katholieke familie en kreeg zelfs prive godsdienst onderricht van de pastoor. Op de vraag wie ze is, zegt de verschijning te Lourdes : Ik ben de Onbevklekte Ontvangenis wat een dogma van de katholieke kerk was die 2 jaar voor de verschijning in alle kerken afgekondigd. Die naam was dus zeker ook Bernadette bekend … Trouwens ook de Islam (rond de jaren 600 na X) erkende al dat Jezus en Maria de enige 2 mensen zijn zonder zonde...

In La Salette vertellen de kinderen direkt bij hun thuiskomst wat de Moeder Gods hun heeft verteld maar als de vriendinnen van Bernadette in Lourdes haar vroegen wat ze wel gezien had toen ze achterbleef zegt ze niets gezien te hebben ! In La Salette geven de kinderen een zeer duidelijke beschrijving van de verschijning tot in de grootste details maar in Lourdes weet Bernadette niet eens of er een Corpus op het kruis van de rozenkrans aanwezig was. Bij 1 van de verschijningen in Lourdes moest Bernadette van de pastoor wijwater sprenkelen op de verschijning !

In La Salette vroeg een priester eens aan Maximin “Zijt ge wel zeker dat het niet de duivel was die ge gezien hebt ?” Maximin antwoordde : “Mijnheer pastoor, denkt gij nu echt dat de duivel zou verschijnen met een kruis op zijn borst waarop een levende Christusfiguur aanwezig is zoals ik die gezien heb ?”

La Salette is de enigste verschijningsplaats waar de Moeder Gods een kruis draagt op de borst, overal elders is het een rozenkrans om de arm.

La Salette is de enigste verschijningsplaats waar NIET Maria centraal staat maar wel Haar Zoon…   zodat deze Verschijning ook voor protestanten aanvaardbaar is ! Al het licht van de verschijning ging uit van de levende Christus aan het kruis op Haar borst…   Overal elders zegt de verschijning wie ze is, hoe haar naam is, maar in La Salette spreekt ze niet over zichzelf maar alleen over “Haar Zoon…”

Overal elders vraagt de verschijning om een kerk of kapel te bouwen ter harer eer maar in La Salette vraagt Maria niks voor haarzelf : zijzelf is niet belangrijk maar alleen haar Boodschap die ze komt brengen als koningin van de profeten in opdracht van de Allerhoogste… AMEN

 

Ze belooft geen genezingen maar wel Haar Boodschap te behartigen en als bewijs gebeuren er als vanzelf vele uitzonderlijke genezingen waarbij we hier NU niet verder op ingaan maar in een latere faze wel.