H.GRIGNION DE MONFORT (1673-1716) & LA SALETTE 

 

Grignion de Monfort was een Frans priester die van dorp naar dorp rondtrok om de mensen terug tot God te bekeren door hen de KORTSTE, de ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG naar Jezus te tonen: VIA MARIA, overal brengt hij de bemediteerde Rozenkrans met de mysteries die hij dringend aanbeveelt want zo zal Zij weer de harten van het volk veroveren, wat sommigen ook denken of zeggen. Heilig verklaard in 1947 ondanks het feit dat hij in 7 Franse bisdommen spreekverbod kreeg (hij was net als Jezus een teken van tegenspraak!). Hij is vooral nu in deze tijden belangrijk omwille van zijn geschriften die doortrokken zijn met de geest der profetie en vooruitzichten op latere tijden der Kerk.

 

ZIJN SPIRITUALITEIT:

:Monfort belicht vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen…En daaraan trachten wij mee te werken door Haar Boodschap BEKEND te maken…(zoals Maria UITDRUKKELIJK vraagt in La Salette!)

 

DE WARE GODSVRUCHT:

Op het einde van zijn leven schrijft Hij “de ware godsvrucht” met als 2é titel: “Voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus” waaarin hij deze spiritualiteit belicht. Het wordt zijn “geestelijke testament”. Rond dit boek hangt een “MYSTERIE”. Het werd niet onmiddellijk uitgegeven Men heeft het in een kist begraven in nabijheid van een kapel toegewijd aan de Aartsengel Michael… Pas 127 jaar na zijn dood werd het”teruggevonden” en 1 jaar later verschijnt de eerste uitgave in 1843. Dus 3 jaar voor La Salette! De ware godsvrucht is blijkbaar op het gepaste moment terug aan het licht gekomen…DeWare Godsvrucht is ook een PROFETISCH boek, want Montfort spreekt er over de EINDTIJD…. De Laatste tijden Ook Maria sprak in La Salette: Dit is de tijd der tijden, het einde van het einde (zie geheim van la salette)

 

Enkele citaten uit de Ware Godsvrucht:

*Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook moet deze worden voltooid. Op het einde van de tijden zullen zoekende mensen om Haar heen dwalen, zij zullen zich bekeren en de allerheiligste Maagd zal hun honger naar Gerechtigheid verzadigen. *Vooral in de eindtijd zal de macht van Maria over de duivelen zeer groot zijn. Zij zal de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen en het is Haar taak grote heiligen te vormen en op te voeden die leven zullen tegen het einde van de wereld. Als beloning voor Haar diepe nederigheid heeft God haar de macht en de opdracht verleent om de tronen, die door de val van de hoogmoedige engelen leegstaan met heiligen te bezetten. Zo wil de Allerhoogste die de nederigen verheft (luc1: 52) . Hemel, aarde en hel moeten zich, goedschiks of kwaadschiks, voegen naar de bevelen van de nederige Maria.

 

Wat zegt Monfort ons over de H.GEEST en MARIA?

Bij de eerste komst van Jezus Christus is Maria bijna niet op de voorgrond getreden want anders zouden de mensen, in hun gebrekkige kennis ivm de persoon, zich misschien te sterk en te zinnelijk aan Haar hebben gehecht en daardoor van de Waarheid zijn afgedwaald. Maar…bij de tweede komst van JEZUS MOET de H.GEEST Maria duidelijk aan de wereld openbaren en deze “door HAAR BEMIDDELING”tot de kennis, liefde en dienst van Jezus Christus brengen. Wanneer de H.Geest Maria in een ziel aantreft dan vliegt Hij erheen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de H.Geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verbonden met Zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid MARIA.

 

DE APOSTELEN VAN DE LAATSTE DAGEN:

De H. Monfort mocht in een VISIOEN aanschouwen hoe MARIA, op bevel van de Allerhoogste, in de eindtijd overal ter wereld mensen zal oproepen om in Haar dienst mee te helpen aan de redding van de zielen die zich daartoe zullen openstellen….Grignion heeft over deze mensen geschreven en MARIA zelf heeft hen in Haar Verschijning te La Salette OPGEROEPEN om uit te gaan en de wereld te verlichten en HAAR Boodschap te verspreiden.Hier volgen nu enkele citaten uit de “Ware Godsvrucht” handelend over de Apostelen van de Laatste Dagen”:

*Ze blijven nergens in verwondering hangen; de minste ademtocht van de H.Geest is al voldoende om hen in beweging te zetten. Overal doen zij de regen neerdalen van het WOORD van GOD en het Eeuwig Leven.*Temidden van priesters, kerkelijke bedienaars en geestelijken liggen zij NIET wakker vanwege goud of zilver(=bezit) of wat voor zorg dan ook. Overal gaan ze heen waar de H.Geest hen roept, met als Zuivere Doelstelling: de Glorie van God en het Heil van de mensen.

*In navolging van de armoede, nederigheid, wereldverachting en liefde van Jezus Christus prediken zij de ENGE WEG van GOD volgens de ZUIVERE WAARHEID van het Evangelie en.NIET volgens de principes van de Wereld

*“MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA” was ook een gezegde van de H.GRIGNION DE MONFORT,alsook:"Als men niets WAAGT voor GOD doet men niets groots voor Hem."

 

EEN MERKWAARDIG TEKEN:

Op 19/9/1996 op de dag van de 150é verjaardag van de éénmalige verschijning van de Moeder Gods te La Salette bracht onze toenmalige Poolse paus Johannes Paulus 2 een bezoek aan het graf van de H. Grignion de Monfort om daar te gaan bidden DIT als het ware om het verband tussen Monfort en LA SALETTE te BEVESTIGEN!

We zijn NU al enige tijd in die tijd, die in een visioen aan de H.Grignion de Monfort is geopenbaard, waarin de Allerheiligste Maagd Maria, de Moeder Gods bezig is met op bevel van de Allerhoogste, een allerlaatste poging te doen om de mensen aan te zetten tot bekering door het beleven van het evangelie van Haar Zoon Jezus: Eerbied voor GOD, de Schepper van al wat bestaat, door Hem met geheel ons verstand en wil te erkennen en te eren en deze Liefde ook uit te dragen en concreet te beleven door de Hulp aan de medemens in materiele of geestelijke nood.

Zoals in het oude verbond God aan Noach de opdracht gaf om een ARK te bouwen om daarin allen te verzamelen die aan Zijn roepstem gehoor zouden geven om zich van het kwaad af te keren. Zo is het NU in deze laatste tijden opnieuw God die nu aan MARIA de opdracht heeft gegeven om een SPIRITUELE ARK te bouwen waarin allen zullen verenigd worden die zich ook nu in deze duistere tijden afkeren van het Kwade en zich naar God toekeren want zoals Maria zingt in het Magnificat: GOD IS BARMHARTIG VOOR IEDER DIE HEM ERKENT! (luc1:50)

 

Toewijdingsgebed aan O.L.Vrouw door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen,kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U,vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God. AMEN...