MENSEN van de WEG

 

 

De kontaktblaadjes zijn een initiatief van enkele leken die zich “Mensen van de Weg” noemen zoals ook de eerste christenen genoemd werden… We willen op uitnodiging van de Moeder Gods in La Salette OP WEG gaan naar de mensen toe om Haar zeer Merkwaardige Boodschap te verspreiden aan allen die ervoor open staan…

 

De Moeder Gods vroeg daar tot 2x toe om Haar Boodschap aan gans Haar volk bekend te maken. Daar gaan wij op in en weten ons verzekerd van Haar steun en bemoediging zoals Zij ons heeft beloofd in La Salette :   

 

“Gaat en toont u als Mijn geliefde kinderen. Ik ben met u en in u, mits het geloof het licht is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt met ijver voor de glorie en de eer van Jezus Christus. Strijdt, kinderen van het Licht, gij klein in aantal die ziet,want dit is de tijd der tijden, het einde van het einde…”

 

 

 

 

Vanwaar die naam ?

Zo werden de eerste christenen genoemd (misschien ook de laatste… ?) Met Maria gaan we op WEG naar God en de mensen en maken de WEG vrij voor Degene die komt op een moment dat wij het niet verwachten…

Wie zijn wij ?

De meesten van ons zijn op een bepaald ogenblik in ons leven, nog niet zo lang geleden, op één of andere manier sterk aangesproken geweest door Jezus of Zijn Moeder en bij velen speelt La Salette daarin een zeer grote rol. (La Salette is de eerste door de Kerk erkende verschijningsplaats van de Moeder Gods in 1846, zie verder...) .

Als gevolg daarvan heeft ons leven een totaal andere wending gekregen. We hebben de “Schat in de akker” gevonden, de “kostbare Parel” waarvan sprake in het evangelie (Mat 13,44-46) en sommige van ons hebben ook letterlijk “hun bezittingen” verkocht of afgezien van nieuwe bezittingen om die Parel te kunnen bemachtigen... We trachten dan ook voor 100% in te gaan op de uitnodiging van de Moeder Gods in La Salette mee te helpen met Haar plan voor de wereld. We doen dit in de geest van de eerste christenen, met onze beperktheden maar ook met een groot hart en dit alles tot meerdere eer en Glorie van God en tot heil en zegen van de mensen die we ontmoeten.

 

Hoe doen we dat :

1. Individuele Pelgrimstochten te voet en per autostop zonder geld en

   volledig vertrouwend op de Voorzienigheid (reeds 10.000 km)

2. Evangelisatietochten hier in Vlaanderen (al 10.000 huisbezoeken)

3. Door ons geleide Groepsbedevaarten naar La Salette

4. Wekelijkse samenkomsten van “Mensen van de weg” in ons toekomstig Vlaams "La Salette Centrum" en voorlopig bij de mensen thuis.

5. Verspreiding van de Boodschap van La Salette via Internet (in nederlands)

6. En ook een 6 maandelijks-kontaktblaadje zijn daar een gevolg van ...

 

Al deze initiatieven onder de bezielende leiding van de Moeder Gods zijn er slechts op gericht Haar zeer Merkwaardige Boodschap tot de Mensheid aan allen bekend te maken zoals Zij ons vroeg in La Salette. U bent hierbij dan ook allen uitgenodigd om met ons daaraan mee te werken …

 

Wij zijn gewone mensen (gehuwden of alleenstaanden), door ons doopsel behorende tot de katholieke kerk maar verder niet gebonden aan enige beweging of organisatie of strekking binnen die kerk. De kerk is voor ons geen doel op zich maar een MIDDEL en daarom voeren we ook geen dikussie over uiterlijkheden van onze godsdienst. Dank zij de sakramenten weten wij ons ook heden ten dage gesterkt en bemoedigd door Jezus Christus.

 

We bezitten de vrijheid van de kinderen Gods en zijn Hem alleen verantwoording verschuldigd (Handelingen 5,29). Jezus riep Zijn apostelen op met volgende woorden (Joh 15,16) : Ik heb jullie opgedragen OP WEG te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend zijn...

 

In het evangelie volgens Matteus hoofdstuk 7 vers 13-14 lezen we dat Jezus zei dat die Weg die naar het Eeuwig Leven leidt SMAL is en dat er WEINIGEN zijn die hem vinden !!! . Maar zoals ook zovele andere woorden van Jezus en Zijn Moeder in La Salette aanvaardt men die Woorden niet...

 

God zelf is nu onze werkgever. Zijn Woord geven wij dan ook onvervalst door zoals Hij dat gaf aan de Profeten in de bijbel, aan het mensgeworden Woord (Joh 1,1) in het evangelie en aan de Moeder Gods in La Salette (1846) We doen dit onafhankelijk van het feit of men dat nu graag hoort of niet...

 

Het is immers niet onze bedoeling om zoveel mogelijk sympatisanten te verzamelen maar alleen om zo goed mogelijk in te gaan op de uitnodiging van de Moeder Gods om Haar Boodschap te verspreiden (niet de onze !!!)

 

Zo gaan wij dan ook onder de bescherming en de bezielende leiding van de Moeder Gods OP WEG naar GOD en de MENSEN .

 

Met MARIA op WEG naar God en de Mensen :

 

Naar GOD : Hij is het einddoel van onze aardse pelgrimstocht...

Naar de Mensen : Wij willen gehoor geven aan de belangrijke oproep van de Moeder Gods in La Salette om Haar Grote Profetische Boodschap aan gans Haar volk bekend te maken door mensen in onze omgeving en daarbuiten persoonlijk uit te nodigen om die Merkwaardige Boodschap en Waarschuwing te lezen, ter harte te nemen en door te geven ...

 

 

"Welnu mijn kinderen, zorg ervoor dat Mijn Boodschap goed wordt doorgegeven aan gans Mijn volk !"

 

 

 

Spreekt deze OPROEP van de Moeder Gods ook u aan en wil u daaraan meewerken op één of andere wijze of wil u ons te steunen of hebt u vragen daarover dan vragen wij u om contact met ons op te nemen door in de rubriek CONTACT (bovenaan rechts) uw email adres en eventuele opmerkingen door te geven waarvoor DANK.