Melanie vertelt : Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol en in dat Licht een Zeer mooie Vrouw zittend op een rotsblok met het hoofd in de handen. Die mooie Vrouw is opgestaan, Zij heeft haar armen licht gekruist terwijl Ze ons aankeek en tot ons sprak met een buitengewoon zachte stem.

De ongeletterde kinderen begrepen Haar niet altijd want soms sprak ze in het Frans(boodschap voor gans het volk) en soms in het dialect (boodschap speciaal voor de kinderen) maar als papegaaien hebben ze altijd zonder aarzelen dezelfde  woorden steeds opnieuw letterlijk weergegeven.

 

De woorden zelf van de Moeder Gods staan in blauwe kleur en schuin in vetjes gedrukt. Daarop volgen enkele teksten door ons verzameld uit de bijbel daarop betrekking hebbend …
 
"Kom dichter bij, mijn kinderen, weest niet bevreesd; Ik ben hier om u een groot nieuws te verkondigen."         (let wel Groot Nieuws en NIET Goed Nieuws !!!)
 
Toen sprak de Moeder Gods, terwijl tranen uit Haar mooie ogen begonnen te stromen op 19 september 1846 de volgende zeer merkwaardige boodschap tot 2 herderskinderen Melanie (14 j) en Maximin (11 j) : 
 
"Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat Ik hem niet langer kan tegenhouden."
 
Lucas 1:51 (Magnificat) : "Hij toont de kracht van van Zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen."
Psalm 89 : 14-15 : Machtig is de arm die Gij voert, strek uw hand : uw rechterhand heft zich; en de orde des rechts schraagt uw troon, voor U uit gaan Genade en Waarheid.
Jesaja 51 : 5 : In een oogwenk breng Ik mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt. Met machtige arm doe ik de volken recht wedervaren.
Jesaja 51:9 : Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van Jahweh, ontwaak als in vroeger dagen, in de tijd van voorbije geslachten.

Jesaja 52:10 : Jahweh toont zijn heilige arm voor de ogen van alle volken, en de verste hoeken der aarde hebben het heil gezien dat komt van onze God.
Psalm 98:1 : Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan; triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm.
 
"Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken. Maar jullie, jullie trekken er zich niets van aan."
 
Ezechiel 39,23-24 : Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat ze gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden : Ik heb Mijn Gelaat van hen afgewend !
 
"Ik heb u zes dagen gegeven om te werken, ik heb mezelf de zevende dag voorbehouden en gij wilt hem Mij niet toestaan."
 
Het is duidelijk dat Maria, de Moeder Gods hier als koningin van de profeten spreekt tot ons allen in de  naam van God (1ste pers enkelvoud !!!) en dit via 2 ongeletterde herderskinderen...
 
Exodus 20: 8-11:  Denk aan de sabbat : die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahweh uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. De 7de  dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot heilige dag gemaakt.


"Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met Kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 jaar door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden..." 
 
Deze gedane profetische bedreigingen die de Moeder van God in 1846 bekend maakte lieten inderdaad niet op zich wachten :
1846 : de aardappelziekte
1847 : de voorspelde kinderziekte teisterde niet alleen de omgeving van La Salette, er stierven 70 kinderen in de streek  maar 75.000 in heel Frankrijk !
1851 : opduiken van de ziekte van de wijnstok (phylloxera)
1852 : de notenziekte teistert de streek
1854 : omdat de streek rond Corps (La Salette) tot het geloof was teruggekeerd, werd de streek gespaard van de cholera die elders in geheel Frankrijk 150.000 slachtoffers eiste.
1855 : de voorspelde hongersnood eist 100.000 doden in heel Frankrijk !
 
Verder drong de Moeder Gods erop aan dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat. Ze vraagt ook aan de kinderen om iedere morgen en avond één Onze Vader en één Weesgegroet te bidden en meer als het kan ! Ook vraagt Ze om de zondag te eren als de dag des Heren en Ze zegt :  De zomer gaan slechts nog enkele oudere vrouwen naar de Mis, de anderen werken op zondag. In de winter als ze niets anders te doen hebben gaan ze slechts naar de Mis om te spotten met de godsdienst. Ze vraagt ook de vasten te onderhouden. Ze zegt letterlijk : "In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden !"
 
Exodus 20:7 : Gij zult de naam van Jahweh uw God niet lichtvaardig gebruiken; want God laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft !
Joël 2:12-13,15 : Keert terug tot Mij, van ganser harte, met vasten, met geween, en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot Jahweh, uw God, want genadig is Hij en barmhartig. Blaast de bazuin op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen.
 
Ze sprak echter ook de volgende bemoedigende woorden als men naar Haar luistert:

 
 "Als ze zich zullen bekeren dan zullen de stenen en rotsen veranderen in graanhopen en de aardappelen zullen gezaaid liggen op de akkers."
 
 

Tussendoor is er de Merkwaardige Passage waar O.L.Vrouw aan Maximin een ogenschijnlijk banale gebeurtenis in herinnering brengt : Ze spreekt over een voorval, één jaar voordien, toen Maximin met zijn vader meemocht op reis om hout in te kopen (zijn vader was wagenmaker). Op de terugreis waren ze gestopt in een bepaald gehucht en daar hadden ze hun boterhammen opgegeten en toen had zijn vader hem slecht graan getoond dat als stof tussen zijn vingers verpulverde en gezegd : Eet mijn jongen, want als dat zo voortgaat met het graan zal er volgend jaar groot tekort zijn. Toen herinnerde Maximin zich het voorval en toen hij diezelfde avond vertelde over de verschijning geloofde zijn vader hem eerst niet. Maar toen zei hij tegen zijn vader : Maar Zij heeft ook over u gesproken. De vader stond stom verbaasd toen hij hoorde dat de “Mooie Dame” zomaar het voorval van verleden jaar in herinnering gebracht had want dit was iets waar alleen vader en zoon bij waren en niemand anders… Dit was voor de vader van Maximin dan ook voldoende om zich te bekeren want hij ging niet naar de kerk…

 

ZIJN WE ONS WEL BEWUST VAN HET BELANG van dit ogenschijnlijke detail ? Het betekent dat men in de hemel van al ons spreken, ons doen en laten zeer goed op de hoogte is !  Elk gebed, elke goede daad maar ook al het kwaad zal ons later in herinnering gebracht worden en de rekening gepresenteerd worden rekening houdend met Gods barmhartigheid en toorn... 

Gedurende de verschijning heeft de “Mooie Dame” ook gesproken tot elk kind afzonderlijk en hen een geheim medegedeeld. (zie aparte bladzijde met het geheim)

Het geheim van Melanie mocht pas in 1868 worden bekend gemaakt. Dit is dan ook gebeurd. De vertaling van de Franse tekst die werd gepubliceerd met het imprimatur van Mgr Zola, bisschop van Lecce in Italie die haar geestelijke begeleider was, staat op volgende bladzijde.

De Moeder Gods besloot Haar Merkwaardige Boodschap tijdens Haar éénmalige Verschijning te La Salette met tot 2x toe de volgende oproep te herhalen :

Welnu, Mijn Kinderen, zorg ervoor dat deze Boodschap goed verspreid wordt aan gans Mijn Volk !”