De KERN van de Boodschap die de MoederGods ons brengt komt hierop neer :

 

Als het Volk van God zich niet wil onderwerpen zal God zich afkeren van degenen die Hem niet aanvaarden met de gevolgen vandien, maar Hij is "Barmhartig voor ieder die Hem erkent" zoals Maria reeds 2.000 jaar geleden zong in haar Magnificat (luc …)

 

De woorden van de Moeder Gods in La Salette zijn al 150 jaar oud maar zijn nog steeds zeer aktueel zoals ge ziet en liggen volkomen in de lijn van de woorden van Jezus Christus die al 2.000 jaar oud zijn !!!  Maar die Woorden uit het evangelie, die al 2.000 jaar oud zijn, worden dikwijls niet meer aanvaard door de moderne schriftgeleerden (straks weer enkele voorbeelden!) zoals ook de Waarschuwing die de Moeder Gods 150 jaar geleden ons bracht in La Salette niet aanvaard word. In tegnstelling tot sommige plaatsen waar de pseudo-verschijning, als een soort spook, zich een paar maal vertoont  zonder een woord te zeggen begint de Verschijning van de Moeder Gods in La Salette direkt met de kinderen gerust te stellen en te zeggen wat Ze komt doen en waarom. Het is toch wel klaar dat de hemel geen vertegenwoordiger naar de aarde zal sturen om hier een beetje te komen spoken en indruk te maken zonder een duidelijke en belangrijke BOODSCHAP mee te delen…

Alhoewel ook katholieken een door de kerk erkende Verschijning van de Moeder Gods (La Salette - Lourdes - Fatima…) niet als een  geloofspunt moeten aanvaarden heeft de hemel er toch zelf ervoor gezorgd dat zeker in La Salette de bovennatuurlijke ingreep OVERDUIDELIJK was en is, zelfs voor ongelovigen (zie vorig blaadje) en dit omdat de BOODSCHAP zo BELANGRIJK was, is en blijven zal …  De H. Pastoor van Ars zei reeds in een profetische uitspraak : "La Salette heeft veel goed gedaan, het zal nog meer goed doen en later zal het dit OVERAL doen en STEEDS MEER !!!"

 

Daarom moet die ook doorgegeven worden zoals ook de Moeder Gods tot 2x toe vroeg : Maak dit alles goed bekend aan gans Mijn Volk…  Het is immers een WAARSCHUWING DAT GOD NIET MET ZICH LAAT SOLLEN !!!  Een verwittigd man is er twee waard…   Het is een ultieme oproep om in de komende tijden, nog zovelen te redden, niet van het menselijk verdriet en onheil dat de mens trouwens zichzelf zal aandoen door zijn egoisme en verkrachting van de natuur (zie geheim van La Salette). Het is een oproep om in de komende verwarring niet opnieuw de schuld te geven aan God door Hem te vervloeken voor wat zal gebeuren en zo ons Eeuwig Leven te verspelen want God zal ons geven wat ons toekomt : Vervloeken we Hem dan zal Hij ons vervloeken en brengen we hem de Lof en eer die Hem toekomt dan zal Hij ons als Zijn Kinderen in Zijn koninkrijk begroeten…

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Overwegingen in verband met die Boodschap van La Salette :

 

De Moeder Gods zegt : Ik ben gekomen om u een "Groot" nieuws te brengen : "Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken…

 

Dat is wel degelijk GROOT NIEUWS want het tegengestelde wordt ook nu nog altijd aan ons voorgehouden door de meeste "Schriftgeleerden". Die zeggen altijd : God is liefde, God ziet U graag, Hij is altijd bij u etc… Dit geeft ons een beeld van een soort Sinterklaas die ons alles wil geven wat wij wensen en die ons allemaal straks zal ontvangen in de hemelse vreugde.  God zou als het ware in onze dienst moeten staan en alleen mogen zeggen wat wij graag horen… Maar Jezus Christus zelf zegt ons heel duidelijk (Matteus 7, 13-14)  dat die Weg die naar het Eeuwig Leven leidt SMAL is en dat er WEINIGEN zijn die hem vinden !!!  Dit modern Sinterklaas- Godsbeeld is dan ook helemaal niet in overeenstemming met de duizendjarige geschiedenis van God met Zijn Volk door de eeuwen heen zoals dit overduidelijk blijkt bij lezing van de Bijbel en ook in grote en eeuwenoude godsdiensten is God helemaal geen Sinterklaas. Ook in La Salette zegt Maria ons heel duidelijk : de mens moet zich onderwerpen aan zijn Schepper en niet omgekeerd !!!  Wij hebben niet het recht God te vervloeken en de schuld te geven voor al wat misloopt hier op aarde. In La Salette zegt Maria: dit alles is uw eigen schuld …   Het is niet God die Ons met eerbied en respekt moet behandelen maar omgekeerd : Wij zijn Hem eerbied en respekt verschuldigd. Hij is immers de Schepper van al wat bestaat. Hij is onze Heer en Meester, de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij is niet Jan, Piet of Klaas… Toen Mozes aan God vroeg wat Zijn naam was  zei God : Ik ben DEGENE die IS, de IK BEN !!! 

 

Dan begrijpen we ook de volgende woorden van de Moeder Gods in La Salette : Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen, ben Ik genoodzaakt de Arm van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar dat Ik hem niet langer kan tegenhouden !!!

 

Dit is voor de meeste mensen, o toch zo moeilijk, te aanvaarden !!!  Men wil dit niet aanvaarden en men kan dit niet in overeenstemming brengen met die liefdevolle Sinterklaas-God die ons wordt voorgehouden door de meeste van onze moderne Schriftgeleerden ! Als we echter wat meer in het Evangelie zelf lezen in plaats van geleerde boeken OVER het Evangelie zullen we zelf,als een kind, "de Schittering van de Waarheid" in het Woord van God ontdekken... In het evangelie zegt Jezus van zichzelf : Ik ben het Licht van de wereld. Ik ben de Weg. Ik ben de Waarheid. Ik ben het Leven. Ik ben een bron van Levend Water. Ik ben het Levend brood dat uit hemel is neergedaald…  maar nergens zegt Hij van zichzelf : Ik ben de Liefde… 

De apostel Johannes schrijft wel in één van zijn brieven "God is Liefde" maar geeft daar direkt de nodige uitleg bij hoe we ons dat moeten voorstellen. Hij zegt  :"De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij  zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het (Eeuwig) leven te brengen. Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van Zijn  leven onze zonden uit te wissen… Dat heeft niks te maken met een soort lieve en brave Sinterklaas-God die ons op onze wenken alles zou moeten geven wat we vragen. Ook in het Onze Vader leert Jezus Christus, de Zoon van God, ons hoe te bidden en Hij leert ons : Onze Vader, … ,UW WIL geschiedde (niet de onze?!)  En toch vragen de meesten van ons, bij 95% van onze gebeden dat ONZE WIL zou geschieden…  We leggen hier zo sterk de nadruk op omdat we anders de Waarschuwing van onze Hemelmoeder in La Salette niet zullen begrijpen en aanvaarden…

 

Het is immers belangrijk die Boodschap van de Moeder Gods gegeven te La Salette te begrijpen maar vooral ze te aanvaarden en ons steentje bij te dragen tot de verspreiding ervan. Ook het evangelie zelf is door iedereen te begrijpen maar wordt door weinigen aanvaard. Het is soms vermakelijk maar meestal bedroevend om te zien hoe vele priesters dit door God geïnspireerd Woord dat toch voor alle tijden en voor alle mensen is bestemd, proberen aan te passen aan onze tijd en onze manier van denken. Ze hebben er dan ook dikwijls moeite mee om die soms HARDE en RADIKALE taal te verdraaien om toch maar niet teveel sympathisanten te verliezen ! 

 

Opnieuw zoals in ons eerste kontaktblaadje volgen nu enkele van die voor velen “vervelende teksten” die volgens hen moeten aangepast, geaktualiseerd en herdacht en juist geinterpreteerd en in hun kontekst geplaatst  enz….  om toch maar niet teveel sympatisanten te verliezen…!!

 

MATTHEUS 7:21-23 :  Over wie heeft Jezus het hier ?

Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!

MATTHEUS 10:32 -33  :  Jezus vraagt ons Hem niet te verloochenen :

Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.

MATTHEUS 10:34 - 38  :  Jezus doet hier een zeer sterke oproep om hem onvoorwaardelijk te volgen maar zegt tevens dat dit veel tegenkanting zal teweegbrengen ook in eigen familiekring …

"Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder;  en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.  Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.  En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig."

MATTHEUS 12:32   Jezus spreekt hier over een ONVERGEEFLIJKE zonde :
Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden, maar wie zich kant tegen de heilige Geest, zal geen vergiffenis verkrijgen, noch in deze, noch in de komende wereld.

MATTHEUS 12:36 - 37  :  Over al onze kleine en grote diskussies  zegt Jezus :

Ik zeg u: Van ieder onnut woord dat de mensen spreken, zullen zij rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel,  want naar uw woorden zult gij geoordeeld worden. '

MATTHEUS 13:15   De mensen zijn niet meer ontvankelijk voor de "Geest van de Waarheid" :
"Verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen zij dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, en horen met hun oren en met hun hart zouden verstaan, zodat ze zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen."

MATTHEUS 16:27   We zullen uiteindelijk geoordeeld worden naar onze DADEN …
Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

MATTHEUS 17:20   Voor wie gelooft is alles mogelijk :
Jezus zei hun: ' Voorwaar, Ik zeg u: wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. '

MATTHEUS 17:24 - 27  :  Over het geld dat rondgehaald wordt in de kerken :

Toen zij in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: ' Betaalt uw Meester niet? Hij antwoordde: Welzeker.  Maar Jezus zei hem : Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting, van hun kinderen of van vreemden?  En toen hij antwoordde: Van vreemden,  zei Jezus tot hem: Dus de kinderen zijn vrij. Maar toch om hun geen aanstoot te geven: ga naar het meer uit en grijp de eerste vis die boven komt; maak zijn bek open en gij zult een stater vinden; betaal daarmee voor Mij en voor u.

MATTHEUS 18:3    Over wellke onze ingesteldheid zou moeten zijn, zegt Jezus :
Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 

 

MATTHEUS 19:21 -25  :  De rijkdom als een beletsel voor het Koninkrijk Gods zei Jezus :

" Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen". Maar toen de jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat. Nu sprak Jezus tot zijn leerlingen: Voorwaar, Ik zeg u: voor een rijke is het moeilijk het Rijk der hemelen binnen te gaan.  Nog sterker: voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen. Toen de leerlingen dit hoorden, stonden zij verbijsterd en vroegen: Wie kan er nu eigenlijk gered worden?

MATTHEUS 19:29   De beloning voor hen die alles achterlaten om Jezus te volgen :
En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen.

MATTHEUS 20:25 - 26   Over de heersers der volkeren zegt Jezus :
Jezus echter riep hen bij zich en sprak: ' Gij weet, dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn…

 

MATTHEUS 21:12  Dat Jezus ook echt kwaad kon worden blijkt als hij tafels en stoelen omverstampt ! :
Zo ging Jezus naar de tempel en joeg alle kopers en verkopers het tempelplein af. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver

MATTHEUS 23:6 - 9  Over de kerkelijke overheid van die tijd zei Jezus :
Ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen, ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar een Meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader; gij hebt maar een Vader, de hemelse.

MATTHEUS 23:14 - 15  Over diezelfde kerkelijke overheid zei Jezus :
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, huichelaars!  Gij doorkruist zee en land om een bekeerling te maken, maar als hij het geworden is, maakt gij hem zelf tot een hellekind, tweemaal erger dan gijzelf!


MATTHEUS 23:26 - 27  En nu gaat Jezus zelfs zover om mensen  GROVE VERWIJTEN te maken :

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, huichelaars! De buitenkant maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde Farizeeer, reinig eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant van zelf rein. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, huichelaars! Gij lijkt op gekalkte graven die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Zo ziet ook gij van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.  Slangen, adderengebroed, hoe zult ge het hellevonnis ontkomen?

MATTHEUS 24:37 - 42   Jezus spreekt hier over de eindtijd, over Zijn terugkeer :
Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.  Zoals toch de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag, waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.

MATTHEUS 25:13 - 46  Jezus waarschuwt ons en zegt waar het uiteindelijk op aankomt :
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.  En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?  Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan.

 

MATTHEUS 26:6 - 10  Jezus zegt hier dat liefde tot God zeker zo belangrijk is als de naastenliefde :
Terwijl Jezus zich te Betanie bevond in het huis van Simon de Melaatse,  kwam er een vrouw naar Hem toe met een albasten vaasje zeer dure balsem. Zij goot die uit over zijn hoofd terwijl Hij aan tafel lag. Toen de leerlingen dit zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: ' Waar is die verkwisting nu voor nodig?  Het had immers duur verkocht kunnen worden ten bate van de armen. ' Jezus bemerkte het en sprak tot hen: ' Waarom valt ge deze vrouw lastig? Het is toch een goed werk dat zij aan Mij heeft gedaan.

MATTHEUS 26:24   Die "brave" Jezus is hier toch wel  "zeer streng" voor wie Hem heeft verraden : "De Mensenzoon gaat heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!"

 

Door die laatste tekst begrijpen we echter ten volle de woorden van de Moeder Gods in La Salette : "Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nog enkele Overwegingen in verband met de Boodschap  en Waarschuwing die O.L.Vrouw ons gaf te La Salette…

 

Daar vele mensen deze Waarschuwing niet aanvaarden omdat dit volgens vele van onze moderne schrifgeleerden niet in overeenstemming is met de God van Liefde zullen we, zoals ook in onze vorige brochures meermaals werd aangetoond, verwijzen naar de woorden van Jezus Christus zelf…  Die woorden zijn nog veel ouder (2.000 jaar!) dan de waarschuwing van Zijn Moeder in La Salette (slechts 153 jaar oud) maar zijn even aktueel en zijn ook voor alle mensen en voor alle tijden bedoeld…

 

Als we de vele duizenden jarige geschiedenis van God met zijn volk nagaan is het slechts in de laatste tientallen jaren dat vele herders vanop hun kansel een God prediken die in een peperkoeken huisje woont en die toch zo lief en vriendelijk is voor ieder van ons. Volgens deze brave pastoors zal deze lieve Sinterklaas ons straks allemaal met open armen ontvangen in Zijn hemels Rijk…  

 

MAAR IS DAT WEL ZO ???  Als we de bijbel lezen en zien wat er allemaal is gebeurd in naam van of op bevel van die Liefdevolle God :

-         verdrijving uit het aards Paradijs met alle gevolgen voor het onschuldig (?) nageslacht

-         de zondvloed die bijna alle leven vernietigde …

-         de vernietiging van ganse legers en steden (Jericho, Sodoma, Ghomorra, Jeruzalem) 

-         het doden van zovele onschuldige kinderen (alle eerstgeborenen in Egypte omdat ze Mozes niet lieten vertrekken!!!)

-         het  doden van duizenden joden die het gouden kalf aanbaden …

-         het straffen van het nageslacht omwille van de schuld van de vader      enz, enz…

Als we de waarschuwingen en bedreigingen lezen die door de profeten uit het oude verbond werden gesproken "In de Naam van God !!!" …

Als we de levens van de meeste heiligen lezen dan zien we dikwijls veel ellende en verdriet…

Als we de Waarschuwing van de Moeder Gods lezen in La Salette en in Fatima …

Als we de tranen zien van de Moeder Gods in La Salette omdat de mens zich afkeert van God ….

 

Als we dit allemaal zien en horen dan beseffen we dat er ergens iets niet klopt : ofwel is God zoals Hij IS en zoals we Hem kennen uit de Schriften en zoals ook Maria zingt in het Magnificat : God is barmhartig VOOR IEDER DIE HEM ERKENT !  ofwel volgen we die verwaande moderne schriftgeleerden die beweren dat de God uit de Schriften een symbolisch fabeltje is en niemand kan en wil straffen want Hij is toch zo goed en lief en vriendelijk zoals zij het schijnen beter te weten…

 

Als we dan echter aandachtig luisteren naar het Woord van God zelf door de eeuwen heen dan zullen we deemoedig ons hoofd buigen en niet OPSTANDIG worden, door alle woorden die ons tegenstaan weg te moffelen,  maar dankbaar zijn want dan zullen we begrijpen dat ondanks al dit menselijk falen door onze voorouders en onszelf, dat de God die Barmhartig is voor ieder die Hem erkent, ons terug laat deel hebben aan dit Eeuwig Leven door het Zuiver Offer van het leven van Zijn Zoon, het Mensgeworden Woord van God zelf …  Dat is pas "Ware Liefde" van Degene die Is, die Was en altijd zal Zijn.  Hij verlangt alleen van ons in Hem te geloven (met heel ons hart!!!) dwz door ons met alle krachten in te zetten voor Zijn Rijk en voor onze Medemens in nood…  en dat heeft niets te maken met uiterlijke schijn of rituelen en een soort uiterlijk "LIEF ZIJN"  maar met  "LIEF HEBBEN" met het hart…

"Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt is Mij niet waardig …" (Mat 10,38) zegt Jezus !!!

Jezus was ook niet die brave sukkel die zijn woorden afwoog om niemand te kwetsen want Hij zei zelf (Joh 8,37) : Gij wilt Mij doden omdat Mijn woorden u niet aanstaan !!! 

 

Dan begrijpen we pas de dwaasheid van vele moderne herders die in hun opleiding werden misvormd door enkele schriftgeleerden die het Woord van God verkrachten en het zout smakeloos maken en aldus het ganse volk misleiden en hun een valse leer te verkondigen door te zeggen  : we moeten die harde woorden van het evangelie niet zo letterlijk nemen want dit is slechts symbolische taal !!!

Ze doen dit alleen om hun sympatie bij het volk en zo ook hun postje of weddeke niet te verliezen. Het is altijd voordeliger om in dienst te staan van een sympatieke sinterklaas dan om een harde waarheid te verkondigen …  Maar als we later oog in oog zullen staan met de Allerhoogste (hopelijk voor ons in tegenwoordigheid van de Moeder Gods die voor ons ten beste sprak in La Salette!!!) dan zullen we niet moeten zeggen : ja maar die bisschop of pastoor of pater of zuster heeft gezegd dat Gij zo een vriendelijke en lieve Gast waart…   want dan zal Hij ons misschien antwoorden : Gaat weg van Mij,  gij allen die alleen hebt geluisterd naar hen die u naar de mond praatten en niet hebt geluisterd naar mijn heilige profeten, naar Mijn Zoon het Mensgeworden WOORD van God en ook niet naar de Moeder van Mijn Zoon die U kwam Waarschuwen in La Salette.  Verdwijn daarom uit mijn ogen en vervoeg hen naar wie gij ten onrechte hebt geluisterd want gij hebt ogen gekregen om te zien maar ge hebt niet gekeken, ge hebt oren gekregen om te horen maar ge hebt niet willen luisteren…(lees ook eens : mat 7,21-23)

Zo deden ook de Joden eertijds : ze luisterden alleen naar hun kerkelijke overheden (priesters en schriftgeleerden) en daar dezen Jezus niet erkenden, wilden de meeste Joden ook Jezus niet erkennen als Zoon van God, hun redder. Ze volgden blinde leiders…  Laat ook nu weer niet hetzelfde gebeuren : laten we ons niet laten misleiden door enkele theologen die een ganse generatie priesters misvormd hebben in hun seminaries en ons zo iedere week in de zondagsmis in verwarring brengen met hun homilie of voorbeden maar kijken we en luisteren we zelf naar het Woord van God… dit is onze plicht als mens van de 20 ste eeuw die kan lezen en schrijven !!!  Maria vraagt ons in La Salette eerbied voor de Dag des Heren waar we misschien wat tijd zouden kunnen vrijmaken voor God door op die "RUSTDAG" Hem beter te leren kennen doorheen Zijn Woord… (wat trouwens ook bij Protestanten, Joden en Moslims gebeurt!!!)  We kunnen immers pas het eerste gebod (bemin uw God) in acht nemen als we Hem kennen zoals HIJ IS…  En vermits de meeste herders een verkeerd beeld van Hem ophangen (omdat ze Hem zelf niet kennen !) moeten we zelf naar Hem op zoek gaan en dan zullen we zeker verhoord worden ! (zie Luc 11,1-13)

 

Jezus zei van zijn geloofsgenoten : ze hebben geen excuus om niet in Mij te geloven gezien de wondere tekenen die ik heb verricht…  maar die brave Joden volgden liever hun kerkleiders die zegden dat Jezus niet de Messias kon zijn omdat dit volgens hun geleerde interpretatie van de schriften  niet kon en dus nam het goedgelovigre volkje voor waar aan wat men hen voorhield !? Laat ons a.u.b. niet in dezelfde fout vervallen als de Joden toen. Men wil ons nu opnieuw iets wijsmaken : God kan niet straffen want Hij is volgens de moderne herders de Goedheid zelve dus  …!?  En La Salette kan dus ook niet kloppen … !!??

 

Laten we daarom nu even niet luisteren naar de woorden van één of andere pater of priester die zich sympatiek wil maken bij het volk maar naar de woorden van Jezus Christus zelf, Zoon van de Allerhoogste, het mensgeworden Woord van God   :

 

Iemand vroeg aan Jezus : "Zijn het er velen die zullen gered worden ???"  Jezus antwoordde hem : "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan : velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken !!!  (Luc 13:23-24)

 

"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim breed en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het Leven leiden zijn nauw en smal en maar weinigen vinden die weg !!!   (Mat 7:13-14)

 

Dit zijn woorden die DUIDELIJK zijn en niet kunnen MISBEGREPEN worden…  en die dan ook in dezelfde lijn liggen als de Boodschap en Waarschuwing die de Moeder Gods ons kwam brengen in La Salette. En laat ons niet zeggen dat de Vader streng is maar de Zoon goedgunstig : Jezus zei "wie Mij ziet, ziet de Vader. De Vader en Ik zijn één !!! "

 

U ziet beste lezer, het is ons niet te doen om een nieuwe leer te verkondigen maar om de Waarschuwing van de Moeder Gods te doen begrijpen. Dat is immers een deel van de taak die wij, Mensen van de Weg, op ons hebben genomen. Het is de Moeder Gods die ons leidt om die Waarschuwing aan zoveel mogelijk mensen onvervalst door te geven als Haar trouwe herdershonden die af en toe eens moeten blaffen om iedereen wakker te maken…  En dit opdat iedereen zou klaar staan met brandende lampen en met reserve-olie voor het ogenblik dat de bruidegom er aankomt…    want Hij komt op een moment dat we het niet verwachten…

 

 

Ook nu willen we weer een paar jammerlijke voorbeelden geven van "herders" in onze kerk die door hun woord of gedrag ergernis geven :

 

1) Een deken zei onlangs tegen een pastoor op rust die nog wel regelmatig de zieken van de parochie bezoekt : "Ziekenbezoek is toch niet meer nuttig vandaag de dag. Zieke mensen wensen tegenwoordig geen bezoek meer te ontvangen van een priester en indien wel dan zullen ze dat zelf wel vragen. Dit was voor die oude priester die nog altijd zijn zieke parochianen opzoekt een echte koude douche…  Tijdens onze evangelisatietochten stellen we vast dat ook huisbezoeken door de parochiepriesters zeer zeldzaam geworden zijn en de catechese van onze jeugd wordt nu ook meestal overgelaten aan leken. Mag ik dan als gewone herdershond vragen waarmee de herders zich eigenlijk bezig houden naast TV kijken en af en toe een begrafeniske ?

 

2) Ter gelenheid van het huwelijk van prins Filip en Mathilde werd op de radio een priester uitgenodigd als gast-commentator bij de huwelijksplechtigheid. Hier volgen enkele van zijn merkwaardige uitspraken !

-         Het verhaal van Kana (evangelietekst) waarin op bijna (!?) mirakuleuse wijze plotseling meer wijn op tafel komt te staan dan oorspronkelijk voorzien … is ook het verhaal waarin Jezus afstand neemt van Zijn Moeder !!!

-         Toen bij het bidden van het "Onze Vader" de presentator terecht opmerkte dat de prins en de prinses heel innig aan het meebidden waren, merkte onze gast-priester op : "Ja, inderdaad, je zou schrik krijgen als je ziet hoe diep dat geloof wel gaat !"

 

-         Als slotbedenking bij deze huwelijksviering zei deze priester : "Het was allemaal wel mooi, mooie muziek en zo… maar het was allemaal wat aan de traditionele kant… er zat te weinig swung in, het geheel miste een ziel ……….!!??  Waf, woef !!! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Over GODS BARMHARTIGHEID en TOORN

 

Daar sommigen de Grote Waarschuwing van La Salette moeilijk kunnen aanvaarden of in overeenstemming brengen met een God van Liefde geven we hier enkele bijbelteksten ter overweging.   Wij willen aantonen dat God in “Zijn Liefde” soms ook kan straffen of tuchtigen, wanneer de mens het rechte pad heeft verlaten en wanneer hij zich afkeert van God en Zijn geboden niet meer in acht neemt :

Jezus Sirach 5,6-7 : “Gij moet niet zeggen : Zijn barmhartigheid is groot.  Hij zal mijn vele zonden wel vergeven ! Let wel :

Eer is bij Hem  zowel Barmhartigheid als Toorn (!!!) en op de zondaars ligt Zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer en stel niet uit van dag tot dag, want de Toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing gaat gij te gronde…

 

Hebreeën 12:5-8,11  : Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt :  “Kind, minacht de Tucht van de Heer niet    en laat u door  Zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft. Hij straft ieder die Hij als Zijn kind erkent. 

Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden.”

God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Tucht is het deel van allen. Zou u elke kastijding bespaard blijven, dan waart gij bastaards, geen echte kinderen… !!! Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op van een heilig leven !

 

Uit de 1ste brief van Petrus hfdst 3 : 12   “Want de Heer waakt over eerlijke mensen en als zij roepen is Hij één en al oor; maar van wie kwaad doen KEERT HIJ ZICH AF …  (Maria in La Salette : Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert …..…)

Uit de 2de brief van Petrus hfst2 : 9-10  “de Heer weet de mensen die deugdzaam leven uit de beproevingen te redden; Hij weet ook de goddelozen te STRAFFEN en hun gevangen te houden tot de dag van het Oordeel. In het bijzonder straft hij degenen die toegeven aan hun zelfzuchtige en lage verlangens en het gezag van de Heer verachten.”

Uit de brief van Judas hfdst 15  “Daar komt de Heer met zijn tienduizenden heilige engelen om over allen het vonnis uit te spreken. Hij zal alle goddeloze zondaars STRAFFEN voor de goddeloze praktijken die ze hebben bedreven en voor de vermetele woorden die ze tegen Hem gesproken hebben !

Kolossenzen 3:5-6 : Maak dus een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Daardoor wordt God vertoornd.

 

En uit het boek Openbaring (Apocalyps) van de Apostel Johannes :

3:15  “Ik ken uw werken; ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent LAUW en daarom zal ik u uitbraken…” 3:19  “Ik STRAF en TUCHTIG iedereen die Ik liefheb. Wees dus VURIG en begin een NIEUW LEVEN. Ik sta voor de deur en klop …”

14:19 “En de engel sloeg zijn sikkel over de aarde, sneed de druiventrossen van de wijnstokken af en gooide ze in de grote wijnpers van Gods toorn.”

16:1  “Ik hoorde een stem die vanuit de hemel kwam, luid tegen de 7 engelen zeggen : Ga en stort de 7 schalen die gevuld zijn met de toorn van God, over de aarde uit !”

 

22:18 Ieder die de profetische woorden van dit boek hoort geef ik deze waarschuwing : als hij iets aan dit boek toevoegt zal God hem straffen met de plagen die erin beschreven staan en als hij uit dit profetische boek iets weglaat, zal God hem het vruchtgebruik van de levensboom en de toegang tot de heilige stad ontzeggen...

 

Maar ook Jezus zelf kon TOORNIG Worden :  Jezus maakte van touwen een zweep en joeg hen allemaal de tempel uit ... Het geld van de wisselaars gooide hij op de grond en hun tafeltjes wierp hij omver (Joh 2:15) .

 

We zien dus heel duidelijk  in de bijbel dat GOD niet alleen Barmhartig is               VOOR IEDER die HEM ERKENT zoals Maria zingt in het Magnificat (Lucas 1 , 50)  maar ook STRAFT en TUCHTIGT 

Aan ons dus de keuze : We volgen de moderne schriftgeleerden die zeggen dat de bijbel verkeerd is als er sprake is van de TOORN van God want God is LIEFDE  zeggen ze.   Ofwel luisteren we zelf naar Gods Woord en buigen onze knie voor Hem die onze Heer en Schepper is  in plaats van Hem te beschouwen als een al te menselijke lieve Sinterklaas zoals sommigen willen doen geloven want … Hij is Degene DIE IS ...

 

Dan zullen we ook niet in paniek geraken als we zien wat er  gaat gebeuren als God Zijn ARM laat neerdalen. Dan zullen we immers begrijpen en Hem om erbarmen vragen voor ons en hen die ons dierbaar zijn in plaats van Hem niet-begrijpend te vervloeken om wat komen gaat…