SAMENWERKINGSPROJEKT :

 

“MENSEN van de WEG”

 

Onze leuze : Met Maria op WEG naar God en de Mensen... 

 

1. Door het regelmatig oprecht uitspreken van onze Toewijding aan Haar die onze Hemelse Moeder is (zie folder Grignion de Montfort) willen wij ons toevertrouwen aan de Moeder Gods om ons te begeleiden op die SMALLE WEG die leidt naar het Eeuwig Leven en die volgens Haar Zoon Jezus door weinigen wordt gevonden! (Mat 7,13-14).  We willen Haar Merkwaardige Boodschap en Waarschuwing tijdens Haar Verschijning te La Salette dan ook ter harte nemen en doorgeven zoals o.a.  :

à              Eerbied voor de Naam van God en Hem niet de schuld geven voor alles wat  misloopt hier op deze wereld en in onze eigen kring...

à              Dagelijks ons naar God toekeren (= bekeren !) door onder andere 's morgens en 's avond : één Onze Vader en één Wees gegroet te bidden en meer als het kan...

à              Wekelijks de Zondag eren als “de dag des Heren” een rustdag waar we speciaal tijd maken voor God (o.a. H.Mis...)

à              Jaarlijks ons iets te ontzeggen tijdens de vasten en de naastenliefde beleven niet alleen met lieve woorden maar ook met konkrete daden.

à              De profetieën van onze Hemelse Moeder naar de toekomst toe in acht nemen zodat onze lampen branden als "de dag van Jahweh" komt...

 

2. Door zoals de eerste christenen ook regelmatig samen te komen om na de dagtaak samen te bidden, Eucharistie te vieren, ons dagelijks brood te eten in vreugde en eenvoud van hart en te luisteren naar elkaar en naar het Woord… in onze Samenkomsten van "MENSEN van de WEG"

 

3. Sommigen van ons willen verder gaan en letterlijk met MARIA op WEG gaan naar de mensen toe om de Boodschap die Zij ons gaf te La Salette (zie onze folders Montfort en La Salette) bekend te maken door iedereen persoonlijk uit te nodigen daar kennis van te nemen...

Wij organiseren ook regelmatig een bedevaart naar La Salette, de eerste door de kerk erkende verschijning van de Moeder Gods, om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met Haar zeer merkwaardige Boodschap en profetieën naar de toekomst en er te genieten van de rust en de stilte en ingetogenheid op die wondermooie en gezegende plaats in de Franse Alpen op 1.800 meter hoogte …

Het is immers belangrijk die Boodschap van de Moeder Gods gegeven te La Salette te begrijpen maar vooral ze te aanvaarden en ons steentje bij te dragen tot de verspreiding ervan. Ook het evangelie zelf is door iedereen te begrijpen maar wordt door weinigen aanvaard. Het is soms vermakelijk maar meestal bedroevend om te zien hoe vele priesters dit door God geïnspireerd Woord dat toch voor alle tijden en voor alle mensen is bestemd, proberen aan te passen aan onze tijd en onze manier van denken. Ze hebben er dan ook dikwijls moeite mee om die soms HARDE en RADIKALE taal te verdraaien om toch maar niet teveel sympathisanten te verliezen ! 

 

Hier volgen nu enkele van die voor velen “vervelende teksten” die volgens hen moeten aangepast, geaktualiseerd en herdacht en juist geinterpreteerd en in hun kontekst geplaatst  enz….  om toch maar niet teveel sympatisanten te verliezen…!!

 

Ø  Jezus verweet de kerkelijke overheid van die tijd (de farizeeën en schriftgeleerden) voor  huichelaars, adderengebroed, witgekalkte graven, muggenzifters, zonen van profetenmoordenaars... 

Ø  “Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, toen hij zeide:    Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Zij eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren. “  (Mat 15,7-9)

Ø  In de tempel trof Hij verkopers van offerdieren aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten. Hij maakte een zweep, dreef ze allemaal uit de tempel en het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en  wierp die omver !

Ø  Jezus zegt : Wee diegene door wie de mensenzoon zal verraden worden, het ware beter dat hij nooit geboren ware geweest die man ! (mat 26,25)

Ø  In het boek Handelingen lezen we dat Paulus iemand (hand. 13,6-12) straft met blindheid voor zekere tijd.

Ø  Daar lezen we ook, toen Ananias en zijn vrouw bij Petrus kwamen en een deel van de verkoop van een stuk land achterhielden,  ze dood voor zijn voeten neervielen. Hij zei : "U hebt geen mensen bedrogen maar God !!!"

Ø  De Rijke jongeling had geen moorden gepleegd, was geen dief, had geen groot kwaad gedaan en toch zegt Jezus tegen hem :  één ding rest u nog  “Verkoop al wat ge bezit en geef het aan armen ... (luc 18,18-30)

Ø  “Hoe moeilijk is het toch voor hen die veel goederen bezitten om het Rijk Gods binnen te gaan…”

Ø  “Wie zich niet losmaakt van al wat hij bezit kan mijn leerling niet zijn“, zegt Jezus…  en verder :   “Leen uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen en eis niet terug wie u iets afneemt…”

Ø  “De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij wel, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn ! “

Ø  “Ieder die mij zal verloochenen bij de mensen, hem zal ook Ik verloochenen tegenover Mijn Vader die in de hemelen is. Als gij niet in Mij gelooft zal het Woord dat Ik gesproken heb u veroordelen...”

 

Ø  Had Ik onder hen geen werken verricht die niemand anders verricht heeft, zij zouden geen schuld hebben.  Nu echter hebben zij voor hun zonde geen verontschuldiging. (Joh 15:22)

 

Ø  Maar Ik zeg u: “Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht,  brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw  huwt, begaat echtbreuk. “

 

Ø  Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede  komen brengen maar het zwaardTweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen  dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of  dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.  

 

Ø  Een van de leerlingen zei tot Jezus : “ Heer, ik zal u volgen maar laat mij eerst  teruggaan om mijn vader te begraven“.  Jezus zei echter tot Hem :  “ Volg Mij; laat de doden hun doden begraven !!! “

 

Ø  Jezus zegt : Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden,  maar wie zich kant tegen de heilige Geest zal geen vergiffenis verkrijgen noch in deze, noch in de komende wereld…

 

Ø  Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Rijk  bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars.

 

Ø  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. !!!  (Joh 12:48)

 

Ø  Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert  is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan.                           Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het Leven, en  weinigen zijn er die hem vinden…(Mat 7:14)

 

 

 

Ook de Boodschap die O.L.Vrouw ons bracht te La Salette tracht men dood te zwijgen of te verdraaien of aan te passen aan deze tijd en onze smaak. Een deel van onze opdracht, ons door de Moeder Gods gegeven, bestaat erin deze Boodschap te begrijpen, te aanvaarden en onvervalst door te geven...

 

1. Begrijpen : door die boodschap rustig en met een open en onbevooroordeeld hart te lezen en te overwegen. Door daar met elkaar over te spreken en onze inzichten daaromtrent met elkaar te delen.

2. Aanvaarden : door ons éénzijdig beeld van God als een soort brave en lieve Sinterklaas die denkt en handelt als een doodgewone mens te verruimen want God is ook Waarheid en Gerechtigheid en heeft een afschuw van al wat vals, lelijk en onrechtvaardig is ...

3. Verspreiden : door in onze eigen kring die boodschap, die we ondertussen goed kennen, begrijpen en aanvaarden, ook door te geven tot meerdere Eer en Glorie van God en tot heil en zegen van zovelen die in de komende tijden totaal overstuur zullen geraken door de omwentelingen die staan te gebeuren in de wereld en in de harten van de mensen en om zo te vermijden dat ze God de schuld daarvoor zullen geven...

 

Jezus zelf zegt (Luc 21,26) : De mensen zullen sterven van angst om wat er met de wereld gaat gebeuren want de hemelse heirscharen zullen in verwarring geraken…   en verder (vers 28) “Wanneer dit alles gaat gebeuren, richt je dan op met geheven hoofd want je bevrijding is nabij…

 

Als we echter alleen een beeld hebben van GOD zoals wij Hem graag zouden zien (als een soort lieve en brave Sinterklaas !)  en niet zoals “HIJ IS” zullen we  helemaal niet  begrijpen wat er zal gebeuren op het einde der tijden en God de schuld ervoor geven. Maria waarschuwt ons echter in La Salette : “Dit alles is alleen uw eigen schuld, ik heb u verwittigd maar jullie slaan er geen acht op en bij al wat misloopt sleurt ge er de Naam van Mijn Zoon bij te pas... God zal de mens aan zichzelf overlaten tot het zo erg zal worden dat Hij zelf zal tussenkomen…”

 

Sommige onder u die dit lezen zullen door die woorden misschien gestoord zijn, maar daar trekken wij ons niets van aan want zoals de H.Apostel Paulus zei (2 Kor 2,17) :“Wij zijn niet als zovele anderen die van Gods Woord een handeltje maken...”  Zo ook zeggen wij :

 

De Moeder Gods heeft ons in La Salette niet opgeroepen om te zeggen wat de mensen graag horen maar Haar Boodschap uit te dragen aan allen of ze dit nu graag horen of niet ! 

 

Een hooggeplaatste geestelijke : de vroegere bisschop van Brugge Vangheluwe, die later wegens pedofilie zijn ambt heeft moeten verlaten, zei ons  toen  we hem een bezoek brachten om te spreken over ons plan om de boodschap van LaSalette te gaan verspreiden en toen zijn daden nog niet bekend waren : “Ik vraag mij af of de mensen die boodschap van La Salette wel zullen BEGRIJPEN ! “ en ook zei deze bisschop toen wij hem onze folder met het geheim van Melanie ter hand stelden :

 

Wij vragen ons af of het profetische van de Boodschap van La Salette niet te uitsluitend overkomt als een beschuldiging en een bedreiging …   overigens kunnen bedreigingen  bij mensen dikwijls trauma’s veroorzaken !” Bedoelt deze geestelijke  echt dat we de Boodschap van de Moeder Gods te La Salette beter niet teveel verspreiden omdat de mensen trauma’s zouden kunnen oplopen.

 

Deze pedofiele herder van de Kerk was blijkbaar van mening dat de Moeder Gods een gebrek aan psychologisch inzicht vertoonde !!!  

 

Nochtans vroeg Maria in La Salette tot 2x toe dat Haar Boodschap aan GANS HAAR VOLK zou worden bekend gemaakt !!!  U bent misschien verbaasd dat wij geen blad voor de mond nemen maar met de H. Grignion de Montfort (heilig verklaard ondanks het feit dat hij  in 7 Franse bisdommen preekverbod kreeg ...) zeggen wij:   Wij gaan onafhankelijk te werk, zonder aanzien des persoons  en zonder enige sterveling te ontzien of te vrezen al is hij nog zo machtig. (Ware Godsvrucht 59)

 

 Als de Moeder Gods op aarde neerdaalt om ons een Boodschap te brengen mogen we trouwens toch wel van Haar verwachten dat Ze woorden spreekt die begrijpelijk zijn voor iedereen ?!

 

De PAUS daarentegen zei (in 1996) ter gelegenheid van de 150 ste verjaardag van de verschijning van de Moeder Gods te La Salette :

 

Maria’s woorden in La Salette bewaren door hun eenvoud en hun strengheid een ware aktualiteit, in een wereld die nog steeds lijdt onder oorlog en honger en zoveel ellenden die tekenen zijn en dikwijls het gevolg van de zonde van de mensen...” 

 

Vooral geestelijken zullen trouwens heel goed BEGRIJPEN maar NIET AANVAARDEN de volgende uitspraken uit de Openbaring van de Moeder Gods te La Salette :

 

Wee de priesters, de plaatsvervangers van Mijn Zoon, die door hun slecht  leven, hun oneerbiedigheid en goddeloosheid bij het vieren van de H. Geheimen, door de liefde voor het geld, de zucht naar eer en genot, riolen van onzuiverheid zijn geworden.  Wee de  aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en hun slecht leven opnieuw Mijn Zoon kruisigen ! 

(cfr Jeremia 6: 13-15). 

De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen om wraak en ziehier de wraak voor hun deuren want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk. Er is niemand meer die waardig is om het Offer aan de Allerhoogste aan te bieden ten gunste van de wereld...(cfr Ezechiël 22:26)

Verder zegt de Moeder Gods in La Salette : “Wee de Prinsen der kerk die zich nergens anders mee bezig houden dan met het opstapelen van rijkdom, met het opbouwen van hun gezag of carriere en het hoogmoedig domineren over de hen toevertrouwde schapen.”

Velen zullen van het geloof afvallen en het getal der priesters en geestelijken die zich van het ware geloof af zullen scheiden zal groot zijn daar zij niet geleid zullen worden door de goede geest van het evangelie, die een geest is van nederigheid, van liefde en van ijver voor de Glorie van God; onder die personen zullen zelfs bisschoppen zijn. (cfr Ezechiël 34,7-10)

 

Het moet ons dan ook niet verwonderen als we zien wat er gebeurt :

 

1.      Een priester (Poperinge 1997) : “Het eeuwig leven dat is hier en nu !...

2.     Een Monnik tijdens een “Conferentie” in Gent 1992 : “Het is onzinnig God te zoeken in de bijbel.” (ondertussen is die monnik reeds getrouwd met een kloosterzuster...)

3.      Een paar priesters theologen op de Vlaamse kerkdagen (Ieper 1997):   “De verrijzenis van Jezus is een hoopvol vermoeden…… Gods Woord in de bijbel is mensenwoord en moet steeds kritisch bekeken worden ...”

4.     Een priester tijdens een bijbelavond in verband met de Maagdelijkheid van Maria :  “Ge moet dat niet zo letterlijk nemen met die engel en zo want jullie weten toch ook wel hoe de kinderen ontstaan...”

5.      Een priester-psychoterapeut : Jezus was een humorist en houdt ervan als we Hem af en toe eens een goeie mop komen vertellen aan de voet van het tabernakel...

6.     Een kloosterling (Brugge 1997) : Paulus is verkeerd als hij spreekt over Gods toorn want God is Liefde. Maar deze waarschijnlijk “brave pater”  vergeet blijkbaar wat hij dagelijks zingt in de vespers tijdens het Magnificat : “ Gods is barmhartig VOOR IEDER DIE HEM ERKENT

7.      Bij een bezoek aan Banneux, tijdens de aanbidding van het H.Sakrament vraagt iemand om ondertussen met de geldschalen rond te gaan daar er vele kosten zijn bij de nieuwe gebouwen voor de zieken…

8.     We informeerden in een klooster in Brugge of we een zaaltje met kapel mochten gebruiken voor onze maandelijkse gebeds-samenkomst. Het bleek dat dit toendertijd 800 fr  zou moeten kosten per avond…  (nu zou dat een 75 euro zijn) Wijzelf  die negen jaar lang in ons huis GRATIS catecheseles gaven aan kinderen en hen ook op onze kosten een bijbeltje cadeau gaven en hen er leerden mee werken, konden niet goed overweg met de uitleg van deze volgelinge van de H.Benediktus : “Wij moeten daarvan leven”.   Toen we haar zeiden dat we eerst elders gingen informeren naar een goedkopere oplossing werd deze verantwoordelijke pas echt kwaad. Gelukkig hebben we een andere religieuze gemeenschap gevonden die minder uit was op geld verdienen op kosten van mensen die samenkomen rond de Heer en Zijn Moeder…  

 

Zijt gij dan nog verwonderd als er al jaren geen roepingen meer zijn in zulke kloosters of abdijen of seminaries?  De Moeder Gods voorspelt in La Salette (in 1846 !)  dat vele kloosters geheel en al hun geloof zullen verliezen !…

 

Wij willen “geen personen oordelen en zeker geen gewone mensen maar we zullen echter steeds “wel mistoestanden veroordelen  door die “herders” die toevallig op onze weg komen en die door woord of gedrag ergernis geven. Het is de plicht van ieder christen om te reageren als herders vanuit een verantwoordelijke positie het Woord van God in het evangelie ontkrachten  of de Boodschap van de Moeder Gods belachelijk maken...

 

Dit waren maar een paar voorbeelden van de vele die we zelf meemaakten en zo kunnen we blijven doorgaan maar dit doen we niet. Het was alleen om aan te tonen dat vele mensen tegenwoordig als schapen zonder herder zijn. Ze zijn zodanig ontredderd door vele negatieve ervaringen van “herders” in de kerk dat ze daardoor alles wat nog rest aan “geloof” overboord werpen…

Dit hebben we op onze vele evangelisatietochten dikwijls als pijnlijk ervaren, vooral bij oudere mensen.  We trachten hun blik dan ook te verruimen door hen te wijzen op die andere “Goede Herder” en zijn Moeder Maria die voor ons ten beste spreekt en ons waarschuwt te La Salette...

 

Teveel herders zitten achter mooie bureau’s in grote huizen in plaats van bij hun schapen op de weide om hen te leiden, te beschermen en te verzorgen als ze in nood zijn !!!  De Moeder Gods heeft deze mistoestand zeer scherp aangeklaagd in La Salette en heeft ons en vele anderen opgeroepen en gevormd om als Haar trouwe  herdershonden de schapen samen te drijven die overal verspreid ronddolen in de duisternis… 

 

Wij brengen ze bij Haar en Zij  zal hen verzorgen, hun wonden genezen en ze beschermen ...  Dat is ook een belangrijk deel van onze taak...

 

In plaats van allerlei boeken te lezen van of conferenties te volgen van zulke “herders” doen we er beter aan in stilte een tijdje te verpozen bij Jezus en Zijn Moeder en er Hun Woord  te lezen en te overwegen !

 

Dikwijls zijn die “herders” te herkennen doordat ze een vaste GELDSOM of ERELOON vragen voor hun “herderlijke diensten!” in plaats van een vrije bijdrage. Ze handelen als ambtenaren en dit staat in sterk kontrast met de manier waarop Jezus en Zijn leerlingen optraden en het getuigt van een groot gebrek aan Vertrouwen in hun Werkgever in de hemel !!!

 

Laat  ons dan ook de Heer vragen om “goede herders” die in Woord en Daad een voorbeeld en een steun  zijn voor de hun toevertrouwde schapen ipv door hun woord en gedrag verwarring te stichten … 

 

 

Merkwaardige Evangelieteksten - nu uit het Johannes evangelie :

 

Hfdst 1 :  In dit hoofdstuk zien we wie Jezus eigenlijk is : het Mensgeworden WOORD Van GOD !

In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was GodHet Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.   P.S. Van een pater-exorcist vernam ik dat het begin van dit Johannes-evangelie zeer krachtig is tegen het kwade en dikwijls gebruikt wordt bij een exorcisme…

 

Hfdst 2 : Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem:  "Ze hebben geen wijn meer".  Jezus zei tot haar : Vrouw, is dat soms uw zaak ?  Nog is mijn uur niet gekomen.  Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal".

P.S : Dit is een passage waar vele "goede herders" mee verveeld zitten en waar "slechte herders" handig gebruik van maken omdat ze denken dat Jezus hier Zijn Moeder afwijst. Het tegendeel is echter waar !!!   Als ze ook maar een beetje "onderlegd" waren in de schriften (want want leren ze daar anders in de seminaries ?) dan wisten ze dat de aanspreektitel "Vrouw" door Jezus een vorm van "eerbied" is. Ook in Frankrijk en Engeland werden in oude adelijke families de vader en moeder aangesproken door hun kinderen met "Sir" of "Monsieur" en "Madame" !!!!!!!!   Dit wordt trouwens ook duidelijk bevestigd door het antwoord van Maria : in plaats van zich braafjes te verontschuldigen om haar "gedurfde" uitspraak (!) zegt ze integendeel : doet maar wat Hij u zeggen zal en veegt daarmee de tegenwerking van haar Zoon aan de kant !!!  En Jezus luistert inderdaad naar Zijn Moeder in tegenstelling tot wat Hij zelf  zei  !!!

Maria komt hier dus naar voor als een krachtige persoonlijkheid met een grote invloed op haar Zoon en niet als een bang klein vrouwtje dat schrik heeft voor haar Zoon en door Hem wordt op Haar nummer gezet…  Zo ziet U maar…

Dit is echter een uitleg die de "moderne schriftgeleerden" verzwijgen aan hun priesters in opleiding omdat ze niet aanvaarden dat Maria een belangrijke rol speelde en nog zal spelen in het heilsplan van God met de mensen. De door Maria opgeleide "herdershonden" moeten dit dan ook duidelijk maken aan de verdwaalde en verdwaasde schapen want "echte herders" zijn er bijna niet meer…

 

De volgende passage (Hfdst 2:13)  komt in ALLE 4 de evangelies voor (wat eerder uitzonderlijk is !) en moet dus zeker veel ophef gemaakt hebben : Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten. Hij maakte een zweep, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en  wierp die omver.

P.S. Hier is de "brave" Jezus plots niet meer zo lief  en zachtaardig (Hij schopt tafels omver, en maakt een zweep om "mensen" buiten de kerk te jagen !!!) en Hij zal zeker in de ogen van vele traditionele Joden definitief afgedaan hebben (hoe durft hij in de kerk zo brutaal te zijn zullen ze gedacht hebben !!!???)

 

Hfdst 3 : Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te  geloven zal het leven niet zien; integendeel, de toorn Gods blijft op hem. (Amaai, sterke taal toch van die vriendelijke Jezus!?)

P.S. Misschien is het goed hier even stil te staan bij het woord "GELOVEN".  (Rom 10:10)  Belijden doen we met de mond maar "Geloven" doen we met ons HART en dat rechtvaardigt ons, zegt de apostel PaulusGeloven is dus NIET ZOZEER iets aanvaarden met ons verstand maar wel met ons hart. DWZ  met hart en ziel handelen naar wat we aangenomen hebben… om zodoende VRUCHT te dragen want dit is wat de Vader van ons verlangt…  (Mat 13,23)  (Joh 15,8)

 

Hfdst 4:2  Merkwaardig detail : Johannes zegt hier dat Jezus zelf niet zelf doopte, maar zijn leerlingen..  En in vers 23 lezen we : Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.

P.S. hebben onze moderne "schriftgeleerden" u al eens uitgelegd wat dit zou kunnen betekenen …?

Waarschijnlijk niet want alleen wie Hem echt in geest en waarheid aanbidden kunnen u dat uitleggen en zo lopen er niet veel rond !!! 

 

Hfdst 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  wie luistert naar mijn woord en gelooft in  Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen,  hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan.

P.S. dit is voor ons "mensen van de weg" een grote bemoediging want wij "geloven met het hart" dwz trachten in gans ons leven mee te werken met Jezus en Zijn Moeder om hun Woord aan de mensen door te geven om zodoende zoveel mogelijk vruchten te dragen tot meerdere Eer en Glorie van God onze Vader en tot heil en zegen van alle mensen die we ontmoeten op onze "weg" en we verwijzen hen naar degene die zei : "Ik ben de smalle Weg, de Waarheid en het Leven..."

 

Hfdst 6:27  Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf,  zijn zegen gedrukt. Daarop zeiden zij tot Hem: ' Welke werken moeten wij voor God verrichten?  Jezus gaf hun ten antwoord: Dit is het werk dat God van u vraagt:  te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.   Ik ben immers uit de hemel neerdgedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem

 gelooft, eeuwig leven bezit; en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (P.S.  zelfde opmerking als zojuist)

 

Hfdst 7:7  "De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij wel, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn…"     P.S. Hier blijkt dat Jezus niet zo hoog oploopt met "De Wereld" en een beetje verder lezen we zelfs dat Jezus zegt : "Niet voor de wereld bid ik"   maar … (lees verder Joh 17,9) en dit in tegenstelling tot zovele voorbeden in onze kerken waar men bidt "Voor deze wereld…"

 

7:18  Wie uit zichzelf spreekt, zoekt eigen eer. Wie daarentegen de eer zoekt  van Degene die Hem zond, hij is geloofwaardig en er is geen bedrog in hem.  

P.S. Dit is wat wij "mensen van de weg" trachten te doen : We zoeken God de Eer te brengen die Hem toekomt en die Hem door vele "herders" wordt ontnomen. En tevens zoeken we de Woorden van de Moeder Gods in La Salette aan de mensen door te geven tot meerdere Eer en Glorie van God en niet de onze ! Daarom is die boodschap geloofwaardig want wij hebben daar geen enkel voordeel bij, integendeel !

 

In hoofdstuk 10 vers 11 begint de mooie passage over de "Goede Herder".  Jezus zegt van zichzelf :  "Ik ben de goede herder".  De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen,  ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen.  Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.  Ik geef mijn leven voor de schapen.  Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en  niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.  Ik en de Vader, Wij zijn één.

P.S. Jammer genoeg zien wij rondom ons teveel "huurlingen" ipv herders die tijdens de Afwezigheid van de "Goede Herder" de schapen laten verdwalen en overlaten aan roofzuchtige wolven… en wat zal die "Goede Herder" doen, denkt u, als hij terugkeert van zijn verre reis en ziet wat er met Zijn kudde is gebeurd en hoe ondanks het tussentijds ingrijpen van Zijn moeder in La Salette men aan Haar waarschuwing geen gehoor gaf …???  Lees dienaangaande misschien eens de passage over de Koning (God) die vertrok naar een ver land en pachters (priesters) aanstelde om te letten op zijn eigendom. Hij stuurde zijn dienaars (profeten) om de vruchten van het land op te eisen maar ze werden vastgegrepen of gedood tot Hij Zijn eigen Zoon (Jezus) stuurde … (Mat 21,33-46)

 

12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen,  maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.  Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat,  zal het ten eeuwigen leven bewaren. 

P.S. Jezus zegt ons hier toch uitdrukkelijk niet teveel waarde te hechten aan het aardse leven en toch is voor de meeste mensen het aardse leven het grootste goed dat we ten koste van alles zo lang mogelijk moeten in stand houden en waarvan we eigenlijk zo moeilijk afscheid kunnen nemen…

Waarom durven zo weinig "herders" ons deze fundamentele waarheid leren aanvaarden. Hoe kunnen we nu verwelkomd worden in het hemelse koninkrijk als we met al onze krachten trachten te beletten dat we door die smalle deur (dood) binnengaan naar wat erachter ligt ?  Degene die aan de andere kant van die smalle deur ons opwacht zal alleen de hand reiken aan zij die er zelf vol vertrouwen naar uitzien maar vermoedelijk zal Hij niet de hand grijpen van degene die met alle macht die uitgestoken hand wegduwt…

 

12:44 Jezus verklaarde met luider stem: ' Wie in Mij gelooft, gelooft niet in  Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft; en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.  Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft,  niet in de duisternis blijft. Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem  veroordelen op de laatste dag.  Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft. Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen.

 

P.S. : Het zij zo …  Dat Zijn Rijk kome…  en dat Zijn wil geschiedenis en een beetje minder de onze…

 

 

 

 

Verslag van onze eerste samenkomst op 19-9-1998 te Loppem

in de benediktijnerabdij op  de verjaardag

van de verschijning van de Moeder Gods te LA SALETTE

     

Dagorde :

 

¨ 11 u 30 tot 11 u 55  Verwelkoming aan de deur van de abdijkerk.

 

¨ 12 u  Eucharistieviering met de monniken van deze Benediktijnerabdij. Ondanks mijn uitdrukkelijke vraag aan de gastenpater om ofwel voor of achteraf of tijdens de Eucharistieviering te vermelden dat het de verjaardag was van de verschijning van de Moeder Gods te La Salette heeft men dit jammer genoeg toch niet gedaan alhoewel we toch met een  60 tal personen dit feest kwamen herdenken in deze abdijkerk !  Jammer …

 

¨ 13 u  Om kosten te besparen hadden we in onze uitnodiging gevraagd om zelf uw picnic mee te brengen terwijl we nader konden kennis maken met elkaar.  ( ik schrok ook hier niet weinig toen bleek dat de normale kostprijs voor het gebruik van een zaal in deze abdij  2.000 fr bedroeg per 1/2 dag !)

 

¨ 14 u 15  Het inleidend woordje werd gegeven door een pater Dominikaan ter vervanging van de abt P.Standaert die verhinderd was.

 

¨ 14 u 30  Georges en Anne hebben dan de Boodschap die O.L.Vrouw ons gaf in La Salette in herinnering gebracht met een  uiteenzetting over het belang daarvan voor ons nu in deze tijd en in de verwarrende tijden die op komst zijn.  Ook het verband tussen La Salette en de H.Grignion de Montfort werd door Frank duidelijk aangetoond... (een samenvatting over deze 2 voordrachten vindt u een beetje verder in dit blaadje)      

¨ Na een kleine pauze hebben  we  een korte uiteenzetting gegeven van ons samenwerkingsprojekt  : “Mensen van de Weg” (zie verslag daarvan elders in dit blaadje).  Er waren ook de  plannen voor de toekomst (o.a dit kontaktblaadje) en de data voor de nieuwe door ons geleide bedevaarten in 1999 :   van 14-18 mei en van 23-27 juli  (zie info in bijgevoegde folder).

 

¨16 u 15  Rozenkrans al wandelend in het bos van de abdij.

 

¨16 u 45  Ontspannend samenzijn in ‘t Benediktusheem

 

P.S. We danken u allen hartelijk voor uw “vrije bijdrage” als steun voor ons projekt. (tussen de vele geldbriefjes vonden we ook  ééntje van 10.000 fr !!!)

 

Samenvatting van de toespraak over La Salette

(door Georges en Anne op de bijeenkomst van 19 sept 1998)

 

De verschijning zelf  volgens Melanie, zienster La Salette :

Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol van ongeveer een meter doorsnede. Door angst overvallen begon ik te schreeuwen : Maximin zie jij ook dat Licht ginder? Stomverbaasd volgden we de bewegingen van de bol die van boven naar onder openging; in het midden van de bol verscheen stilaan een nog onduidelijke menselijke gedaante. De gedaante nam langzaam een duidelijker vorm aan en toen verscheen zittend op een rotsblok een "Mooie Vrouw" zoals de kinderen Haar noemden. Ze huilde zachtjes met het hoofd in de handen, de ellebogen op de knieën.

 

Daarna stond de "Mooie Dame" op. Haar gelaatsuitdrukking was vol majesteit, indrukwekkend maar niet zoals de meesters van hier beneden dat zijn. Haar blik was zacht en doordringend. Haar ogen schenen met de mijne te spreken, maar het gesprek kwam voort uit een levend en diep gevoel van liefde tot deze verrukkelijke schoonheid waarin ik versmolt. Zowel in Haar opschik als in Haar persoon ademde alles de majesteit, de schittering, de luister van een onvergetelijke koningin. Het kleed van de H.Maagd was zilverwit en gans schitterend. Het had niets van het materiële. Het was samengesteld uit licht en glorie met steeds een andere fonkeling. Men kan hiervoor geen uitdrukking of vergelijking vinden.

 

De kroon van rozen die Ze op haar hoofd droeg was zo schoon, zo schitterend dat men er zich geen idee kan van vormen. De rozen van verschillende kleur waren niet van deze aarde en verwisselden van plaats en uit het hart van iedere roos ontsnapte een licht, dat de rozen een luisterrijke schoonheid gaf. Vanuit de kroon van rozen verhieven zich gouden stralen en een hoeveelheid andere kleine bloemen, gemengd met briljanten. Dit alles tesamen vormde een mooie diadeem die onze aardse zon in schittering overtrof.

 

De H.Maagd droeg een heel mooi kruis om de hals. Op dit kruis dat ook schitterde van Licht was een Christus, de armen op het kruis uitgestrekt. Bijna aan de uiteinden van het kruis, was er aan de ene kant een hamer, aan de andere kant een nijptang bevestigd. Het Licht dat uitging van de Christus was als schitterende pijlen die mijn hart braken van louter verlangen me met Hem te versmelten. Ik begreep dat Hij ons helemaal niet nodig heeft om te zijn wat Hij is, wat Hij was en wat Hij altijd zijn zal en dat Hij uit onbegrijpelijke liefde voor ons is mens geworden en heeft willen sterven, ja sterven om beter in onze harten en ons geheugen te prenten de dwaze liefde waarmee Hij ons bemint ...

De tranen van onze tedere Moeder verminderden in het geheel niet Haar majesteit van Koningin en Meesteres. Ze schenen Haar veeleer nog schoner te maken, machtiger, liefdevoller, meer Moeder en ik zou me in Haar armen hebben willen werpen en Haar zeggen : "Mijn goede Moeder, ween niet meer! Ik wil u beminnen voor alle mensen die op aarde leven. Maar Ze scheen me te zeggen : "Er zijn zoveel mensen die me niet kennen !"

Een moeder zien wenen, en zulk een Moeder, zonder alle mogelijke denkbare middelen te gebruiken om Haar te troosten, is dat mogelijk ?

 

De H.Maagd droeg 2 kettingen, de ene wat breder dan de andere. Aan de smalste bevond zich het kruis waarover ik reeds gesproken heb, de andere was ruim 3 duim dik. Ook had ze een krans van rozen om de hals. De rozen waren verblindend schoon.

 

De ogen van de Lieve Vrouw, onze tedere Moeder laten zich niet door mensentaal beschrijven. Er zou een Serafijn nodig zijn of liever de taal van God zelf om er over te spreken. Hij die de H.Maagd heeft gevormd, het  Meesterwerk van Zijn almacht.. De ogen schitterden als 2 zonnen, zij waren zacht, de zachtheid zelf, helder als een spiegel. In Haar ogen zag men het Paradijs. Ze trokken tot Zich, het scheen dat Ze alles tot Haar wilde trekken en zich geven.. De ogen van de Onbevlekte waren als de deur van God waar men alles zag wat een ziel kan dronken maken. Die ogen die mijn ziel vertederden veroorzaakten een zoete vreugde in heel mijn wezen en ik vreesde de minste beweging te doen die Haar onaangenaam zou kunnen zijn.

 

De symboliek

 

1.In verband met  De TRANEN :

 

* Paus Pius XII sprak over de tranen van Maria : "Zullen de mensen de VERBORGEN TAAL van de TRANEN begrijpen ?"

* Psalm 119,17 : Tranen vloeien Mij uit de ogen omdat Uw Wet niet onderhouden wordt.

* Jeremia 13:17 : Als gij niet luistert, zal ik in het verborgen schreien, om die hoogmoed van u, en bittere tranen storten omdat de kudde van Jahweh wordt weggevoerd.

* Jeremia 14:17 : Ik zou moeten wenen dag en nacht, zonder ophouden want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen, door een zware slag ligt mijn volk geveld.

* Klaagliederen 1:16 : Dus kan ik alleen maar schreien, beken van tranen storten mijn ogen; troost en hulp is ver te zoeken. Mijn kinderen zijn verweesd, de vijand heerst over hen !

2. In verband met  Het KRUIS op Haar Onbevlekt Hart  :

 

* Hooglied 1:13 : "Want Mijn Beminde is Mij een bundeltje mirre dat op Mijn boezem blijft rusten."

 

3. In verband met  de Ijzeren Ketting en de Krans van Rozen rond Haar hals :

 

De Moeder Gods was omkransd met twee ketens : een ijzeren ketting en een krans van echte rozen . De ijzeren ketting misschien als symbool van  de SLAVERNIJ aan het KWADE   dat echter zal overwonnen  worden door de GENADE van de ROZENKRANS die de ketting van de genade is waarmee het kwade zal vastgeketend worden.

* Openbaring 20,1-3 : Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de Afgrond en een grote KETTING in zijn hand. En hij greep de Draak, de Slang - dat is de Duivel, Satan - en hij boeide hem voor duizend jaren, en wierp hem in de Afgrond die hij vergrendelde en verzegelde boven zijn hoofd...

 

De authenticiteit

De verschijningen van de Moeder Gods zijn geen randverschijselen maar kaderen in het plan van God met de mens. Steeds heeft God gesproken tot zijn volk via de Aartsvaders en de Profeten in het oude Verbond… en later via Zijn eigen Zoon Jezus Christus, “het mensgeworden WOORD” (Joh 1,16). Uiteindelijk spreekt God nu  bij monde van de “Koningin van de Profeten” in onze tijden (sedert 1846) via de verschijningen van de Moeder Gods en vooral via de Grote Merkwaardige Boodschap gegeven te La Salette… 

Als Koningin van de Profeten, in naam van God, komt Ze de mensen waarschuwen… Tijdens Haar éénmalige verschijning heeft ze heel wat verteld maar niet altijd dat wat we graag horen...  Maar de hemel heeft er ook voor gezorgd dat zelfs de meest kritische geest de authenticiteit van de feiten in La Salette moet aanvaarden. Er was niet 1 kind dat zich iets zou kunnen ingebeeld hebben maar ze waren met 2 : Melanie (14 j) en Maximin (11 jaar). De 2 kinderen  kenden mekaar slechts van enkele dagen tevoren (en kunnen dus die lange toespraak zeker niet van buiten geleerd hebben en daar waren ze trouwens niet slim genoeg voor want ze hadden hun 1ste communie nog niet gedaan wegens onvoldoende kennis).  De kinderen konden ook niet nadoen wat elders reeds was gebeurd want het was de Eerste Verschijning…   Ik haal hier even aan wat Melito San Miguel zegt : de schrijver van het boek "DE LAATSTE ZEGELS". Hij is een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën. 

Hij schrijft : "Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette : Hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf; er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publikatie van de boodschap; dit alles maakt de verschijning van La Salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit."  Die authenticiteit is belangrijk omdat we dan ook  die Boodschap ernstig moeten nemen.   

 

 De Boodschap zelf :

 

Melanie vertelt : Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol en in dat Licht een Zeer mooie Vrouw zittend op een rotsblok met het hoofd in de handen. Die mooie Vrouw is opgestaan, Zij heeft haar armen licht gekruist terwijl Ze ons aankeek en tot ons sprak met een buitengewoon zachte stem. De ongeletterde kinderen begrepen Haar niet altijd want soms sprak ze in het Frans (boodschap voor gans het volk) en soms in het dialect (boodschap speciaal voor de kinderen) maar als papegaaien hebben ze altijd zonder aarzelen dezelfde  woorden steeds opnieuw letterlijk weergegeven. De woorden zelf van de Moeder Gods staan schuin in vetjes gedrukt. Daarna volgen enkele teksten door ons verzameld uit de bijbel daarop betrekking hebbend …

 

"Kom dichter bij, mijn kinderen, weest niet bevreesd; Ik ben hier om u een groot nieuws te verkondigen."         (let wel Groot Nieuws en NIET Goed Nieuws !!!)

 

Toen sprak de Moeder Gods, terwijl tranen uit Haar mooie ogen begonnen te stromen op 19 september 1846 de volgende zeer merkwaardige boodschap tot 2 herderskinderen Melanie (15 jaar) en Maximin (11 jaar) : 

 

"Als Mijn volk zich niet wil bekeren ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat Ik hem niet langer kan tegenhouden."

 

Lucas 1:51 (Magnificat) : "Hij toont de kracht van van Zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen."

Psalm 89 : 14-15 : Machtig is de arm die Gij voert, strek uw hand : uw rechterhand heft zich; en de orde des rechts schraagt uw troon, voor U uit gaan Genade en Waarheid.

 

Jesaja 51 : 5 : In een oogwenk breng Ik mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt. Met machtige arm doe ik de volken recht wedervaren.

 

Jesaja 51:9 : Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van Jahweh, ontwaak als in vroeger dagen, in de tijd van voorbije geslachten.

 

Jesaja 52:10 : Jahweh toont zijn heilige arm voor de ogen van alle volken, en de verste hoeken der aarde hebben het heil gezien dat komt van onze God.

 

Psalm 98:1 : Zingt voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan; triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm.

 

"Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken. Maar jullie, jullie trekken er zich niets van aan."

 

Ezechiel 39,23-24 : Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat ze gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden : Ik heb Mijn Gelaat van hen afgewend !

 

"Ik heb u zes dagen gegeven om te werken, ik heb mezelf de zevende dag voorbehouden en gij wilt hem Mij niet toestaan."

 

Het is duidelijk dat Maria, de Moeder Gods hier als koningin van de profeten  spreekt tot ons allen in de  naam van God (1ste pers enkelvoud !!!) en dit via 2 ongeletterde herderskinderen...

 

Exodus 20: 8-11:  Denk aan de sabbat : die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahweh uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. De 7de  dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot heilige dag gemaakt.

"Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met Kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 jaar door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden..."  

 

Deze gedane profetische bedreigingen die de Moeder van God in 1846 bekend maakte lieten inderdaad niet op zich wachten :

1846 : de aardappelziekte

1847 : de voorspelde kinderziekte teisterde niet alleen de omgeving van La Salette, er stierven 70 kinderen in de streek  maar 75.000 in heel Frankrijk !

1851 : opduiken van de ziekte van de wijnstok (phylloxera)

1852 : de notenziekte teistert de streek

1854 : omdat de streek rond Corps (La Salette) tot het geloof was teruggekeerd, werd de streek gespaard van de cholera die elders in geheel Frankrijk 150.000 slachtoffers eiste.

1855 : de voorspelde hongersnood eist 100.000 doden in heel Frankrijk !

 

Verder drong de Moeder Gods erop aan dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat en ze vraagt om de zondag te eren als de dag des Heren. Ze vraagt ook aan de kinderen om iedere morgen en avond één Onze Vader en één Wees gegroet te bidden en meer als het kan. Ze vraagt ook de vasten te onderhouden. Ze zegt letterlijk : "In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden !"

 

Exodus 20:7 : Gij zult de naam van Jahweh uw God niet lichtvaardig gebruiken; want God laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft !

 

Joël 2:12-13,15 : Keert terug tot Mij, van ganser harte, met vasten, met geween, en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot Jahweh, uw God, want genadig is Hij en barmhartig. Blaast de bazuin op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen.

 

Ze sprak echter ook de volgende bemoedigende woorden als men naar Haar luistert:

 

 "Als ze zich zullen bekeren dan zullen de stenen en rotsen veranderen in graanhopen en de aardappelen zullen gezaaid liggen op de akkers."

 

Tussendoor is er de Merkwaardige Passage waar O.L.Vrouw aan Maximin een ogenschijnlijk banale gebeurtenis in herinnering brengt :

Ze spreekt over een voorval, één jaar voordien, toen Maximin met zijn vader meemocht op reis om hout in te kopen (zijn vader was wagenmaker). Op de terugreis waren ze gestopt in een bepaald gehucht en daar hadden ze hun boterhammen opgegeten en toen had zijn vader hem slecht graan getoond dat als stof tussen zijn vingers verpulverde en gezegd : Eet mijn jongen, want als dat zo voortgaat met het graan zal er volgend jaar groot tekort zijn. Toen herinnerde Maximin zich het voorval en toen hij diezelfde avond vertelde over de verschijning geloofde zijn vader hem eerst niet. Maar toen zei hij tegen zijn vader : Maar Zij heeft ook over u gesproken. De vader stond stom verbaasd toen hij hoorde dat de “Mooie Dame” zomaar het voorval van verleden jaar in herinnering gebracht had want dit was iets waar alleen vader en zoon bij waren en niemand anders…  Dit was voor de vader van Maximin dan ook voldoende om zich te bekeren want hij ging niet naar de kerk…

 

Gedurende de verschijning heeft de “Mooie Dame” ook gesproken tot elk kind afzonderlijk en hen een geheim medegedeeld.

 

Het geheim van Maximin is echter nooit Officieel gepubliceerd.

 

Het geheim van Melanie mocht pas in 1868 worden bekend gemaakt. Dit is dan ook gebeurd.  De vertaling van de Franse tekst die werd gepubliceerd met het imprimatur van Mgr Zola, bisschop van Lecce in Italie die haar geestelijke begeleider was, staat op volgende bladzijde.

 

De Moeder Gods besloot Haar Merkwaardige Boodschap tijdens Haar éénmalige Verschijning te La Salette met tot 2x toe de volgende oproep te herhalen :

 

 

“Welnu, Mijn Kinderen, zorg ervoor dat deze Boodschap goed verspreid wordt aan gans Mijn Volk !”

 

De tekst van een geheim dat Melanie en Maximin ontvingen vindt u elders op deze website...

 

 

 

 

Samenvatting van de toespraak over Grignion de Montfort

(door Frank tijdens onze bijeenkomst te Loppem  op 19 sept 98)

 

H.Montfort : een man van “de WEG

Ook Grignion de Montfort was een man die met Maria op WEG was naar GOD en de MENSEN.  Hij was voortdurend “onderweg”, van dorp tot dorp, om de mensen de kortste weg naar Jezus te wijzen, VIA Maria. Deze grote heilige heeft ook moeten ondervinden wat het is, om een “teken van tegenspraak” te zijn…  Hij kreeg immers preekverbod in 7  Franse bisdommen…

 

ZIJN SPIRITUALITEIT

Montfort belicht vooral de GROTE ROL die Maria zal vervullen bij de TWEEDE KOMST van Haar Zoon. Zijn grote principe : “Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”

Wie Maria vindt, vindt het leven : Jezus Christus, MAAR …  om Maria te vinden, zal men Haar eerst moeten ZOEKEN, en dit veronderstelt dat men Haar KENT !  Het is dus absoluut NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen…  En daaraan trachten wij mee te werken door Haar Boodschap uit te dragen …

 

DE WARE GODSVRUCHT

Op het einde van zijn leven schrijft de Montfort  “de Ware Godsvrucht” met als 2de titel “Voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus” waarin hij deze spiritualiteit belicht. Het wordt zijn “geestelijk testament”. Rond dit boek hangt een “MYSTERIE”. Het werd niet onmiddellijk uitgegeven. Men heeft het in een kist begraven in nabijheid van een kapel toegewijd aan de Aarts-engel Michael…   Pas 127 jaar na zijn dood werd het “teruggevonden” en 1 jaar later verschijnt de eerste uitgave in 1843.  Dus 3 jaar voor La Salette !  De Ware Godsvrucht is blijkbaar op het gepaste moment terug aan het licht gekomen…   Ook onze Paus heeft op 1996 een TEKEN gegeven : op deze dag, de 150 ste verjaardag van de éénmalige verschijning van de Moeder Gods te La Salette, was hij aanwezig op het graf van de H.Grignion de Montfort om er te bidden  en als het ware dit verband tussen Montfort en La Salette te bevestigen...  De Ware Godsvrucht is ook een PROFETISCH boek, want Montfort spreekt er over de EINDTIJD… de Laatste tijden… Ook Maria sprak in La Salette : Dit is de tijd der tijden, het einde van het einde… Enkele citaten :

- Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook moet deze worden voltooid.

-  Op het einde van de tijden zullen zoekende mensen om Haar heen dwalen, zij zullen zich bekeren en de allerheiligste Maagd zal hun honger naar Gerechtigheid verzadigen.

Vooral in de eindtijd zal de macht van Maria over de duivelen zeer groot zijn. Zij zal de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen en het is Haar taak grote heiligen te vormen en op te voeden die leven zullen tegen het einde van de wereld.

 

Wat zegt Montfort ons over de H.Geest en Maria ?

- Bij de eerste komst van Jezus Christus is Maria bijna niet op de voorgrond getreden want anders zouden de mensen, in hun gebrekkige kennis ivm de persoon van Haar Zoon, zich misschien te sterk en te zinnelijk aan Haar hebben gehecht en daardoor van de Waarheid zijn afgedwaald. Maar… bij de tweede komst van Jezus  moet de H.Geest  Maria DUIDELIJK aan de wereld openbaren en deze “Door HAAR BEMIDDELING” tot de kennis, liefde en dienst van Jezus Christus brengen.  Wanneer de H.Geest Maria in een ziel aantreft dan vliegt Hij erheen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de H.Geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen : men leeft niet innig genoeg meer verbonden met Zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid Maria !

 

De Montfort spreekt ook over   “de Apostelen van de Laatste Dagen”

(zie onze folders over La Salette en Grignion de Montfort !)

 

De H. Montfort mocht in een visioen aanschouwen hoe Maria, op bevel van de Allerhoogste, in de eindtijd overal ter wereld mensen zal oproepen om in Haar dienst mee te helpen aan de redding van de zielen die zich daartoe zullen openstellen...

Grignion heeft over deze mensen geschreven  en Maria zelf heeft hen in Haar Verschijning te La Salette OPGEROEPEN om uit te gaan en de wereld te verlichten en Haar Boodschap te verspreiden. Hier volgen nu enkele citaten uit “de Ware Godsvrucht” handelend over “de Apostelen van de Laatste Dagen”.

* Ze blijven nergens in verwondering hangen; de minste ademtocht van de H.Geest is al voldoende om hen in beweging te zetten. Overal doen zij de regen neerdalen van het WOORD van GOD en het Eeuwig Leven.

* Temidden van priesters, kerkelijke bedienaars en geestelijken liggen zij NIET wakker vanwege goud of zilver (=bezit) of wat voor zorg dan ook. Overal gaan ze heen waar de H.Geest hen roept, met als Zuivere Doelstelling de Glorie van God en het Heil van de mensen.

 

* In navolging van de armoede, nederigheid, wereldverachting en liefde van Jezus Christus prediken zij de enge Weg van GOD volgens de ZUIVERE WAARHEID van het Evangelie en NIET volgens de principes van de Wereld.

 

 

  

 

 

SLOT – OVERWEGING

 

‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven.’

 

Deze tekst (Apok 2:10) doet ons denken aan Maria in La Salette. Ziij draagt daar een “kroon van rozen” op Haar hoofd. Het is de zegekrans, de kroon die men ontvangt na de overwinning op de wereld...

Jezus ontving de doornenkroon; de zijnen wilden Hem niet erkennen als hun koning (Joh 1:10 : “Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet.”)

Het was pas in de hemel dat Hij de gouden kroon ontvangen heeft, nadat hij de duivel en de wereld had overwonnen, en het volmaakte offer, Zijn eigen leven, aan de vader had geschonken om ons te redden uit onze zonden...

Ook Maria heeft op deze wereld een ‘geestelijke’  doornenkroon gedragen. (Luc 2:35  Simeon : “Uw ziel zal door een zwaard worden doorboord…”)

Maria weent in La Salette omdat ook vandaag nog zovelen Jezus opnieuw doornenkronen en bespotten :  doordat we God niet erkennen, doordat we niet luisteren naar de Woorden die Jezus gesproken heeft of beter gezegd doordat we Zijn Woorden niet aanvaarden en zodoende te weinig leven als “echte evangelische christenen” (luc 6:46 – Jezus zei : “waarom toch noemt ge Mij Heer, Heer, als ge niet doet wat Ik zeg ?”)  en doordat we nog teveel in ons leven “de hamer” hanteren die aan het kruis hangt in La Salette en te weinig “de tang” ! Maria weent omdat we ook Haar woorden in de wind slaan, en ze niet willen of kunnen aanvaarden.   Zo wordt ook de ziel van Maria opnieuw doorboord met het zwaard…

 

Laat ons dan ook de Woorden van Jezus en Maria aannemen “als kinderen” met een open geest en hart, dan zullen we erdoor gevormd worden en het eeuwige leven verwerven… (Luc 18:17). Laten we ons vormen en opvoeden door Maria, en zo zullen we onze “kroon des levens” verkrijgen.  Maria zegt in La Salette aan onze zijde te staan en met ons Mee te werken :  “ …. Ik zal met hen strijden tot zij tot de volheid des levens zijn gekomen…”  Door het bidden van de rozenkrans, ons toe te wijden aan Maria en te leven als evangelische christenen zullen we de zegekrans ontvangen uit Haar hand.

 

 

Zij zal de “ware leerlingen en ware navolgers van Christus” , “Haar kinderen” en “de Apostelen van de Laatste dagen” kronen met een schitterende diadeem van gouden rozen; de “kroon des levens” die we tot in eeuwigheid zullen dragen bij de “Vader” in onze uiteindelijke “Thuis” na deze aardse Pelgrimstocht ...  

 

AMEN